Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGKV Hilversum

CGK Oud Vossemeer

CGK Veenendaal Bethel

CGKV Doesburg

CGK Dokkum

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

diaconaal nieuws!

    Het is bijna zover! Op zondag 4 februari is het hulpver­le­nings­zondag, met als thema: BESCHUT. We hebben weer diverse materialen voor u beschikbaar kunnen stellen. De diaconie heeft deze vorige maand ontvangen. Als het goed is krijgt u er binnenkort wat van in…

vacature zendings­con­sulent

    In verband met de pensi­o­nering van de huidige zendings­con­sulent per 1 september 2018 zijn deputaten buiten­landse zending op zoek naar een nieuwe zendings­con­sulent. De zending van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) is gericht op verspreiding…

Thuis in West start leefge­meen­schap

    In de afgelopen periode heeft Thuis in West in Rotterdam de haalbaarheid van een missi­o­naire leefge­meen­schap onder­zocht. De resul­taten zijn positief! De finan­ciering is voor 90% rond, en er is veel belang­stelling voor bewoning. We zijn nog op zoek naar…

week van gebed 2018

- van 21 t/m 28 januari - De Week van Gebed is een jaarlijks terug­ke­rende week waarin chris­tenen samen bidden. Missie­Ne­derland organi­seert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie­Ne­derland kennen een lange gebedstra­ditie die teruggaat…

op vakantie!

De werkgroep recreatie licha­melijk gehan­di­capten heeft voor 2018 weer enkele mooie vakan­tie­mo­ge­lijk­heden in petto. Speciaal voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het vakan­tie­aanbod betreft drie…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email