anbi

ANBI logo CGKMet ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting...

In het kader is door de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking komen voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, alsmede aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

In concreto betekent dit dat alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties zoals diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenoootschap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groepsbeschikking vallen.

Geadviseerd wordt bij de tenaamstelling van bankrekeningen e.d. de naam van de kerk te gebruiken, bijvoorbeeld ‘Commissie Roemenië van de CGK te Heuvelheide’.

Voor meer informatie over de ANBI-regeling of andere financiële zaken, kunt u ook contact opnemen met deputaten financiële zaken.

 

 • ANBI-beschikking CGK
 • lijst van kerken tbv ANBI (2017-04-11)
 • format ANBI-gegevens
 • nieuwe ANBI-regels

  De CGK heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

  Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de CGK: de gemeenten, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar deputaatschappen en dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

  waarom is ANBI belangrijk?

  Voor gemeenteleden is de giftenaftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechtspersoon die tot de CGK behoort niet aan de ANBI-regels, dan kan de ANBI-status vervallen. Met daling van kerkelijke inkomsten tot gevolg.

  transparantie verplicht

  Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI status wordt verplicht om op digitale wijze (dus: online) transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld een publicatieportaal of op de landelijke CGK-website.
  Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link naar deze specifieke gegevens wordt door het Dienstenbureau doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.
  De informatie dient uiterlijk 1-1-2016 online te staan.

  wat moet er online te zien zijn?

  1. Naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechtspersoon (NB: de kerkordelijk juiste naam!).
  2. Het RSIN- of fiscaal nummer.
  3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres).
  4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden).
  5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk.
  6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de richtlijnen van deputaten financiële zaken (voor predikanten) en naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing).
  7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting).
  8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands).
  9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 betreft dit de cijfers over het boekjaar 2014.
  10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).

  wat doet het Dienstenbureau?

  1. Het Dienstenbureau heeft alle tot de CGK behorende kerkrechtelijke rechtspersonen via het CIO doorgegeven aan de Belastingdienst.
  2. Wij zorgen ervoor dat alle rechtspersonen vindbaar zijn op www.cgk.nl/anbi.
  3. In de loop van 2015 voegen we hier ook de RSIN-nummers aan toe (Rechtspersonen en Samenverwerkingsverbanden Informatienummer), zodra de Belastingdienst die aan ons doorgeeft.
  4. Wij verzorgen ook de (adres)wijzigingen naar de Belastingdienst. Dat geldt ook voor mutaties van rechtspersonen (bijv. samengaan, stichting of opheffing van gemeenten).
  5. Indien u geen eigen website heeft, kunnen wij op de landelijke website een directe link voor uw informatie verzorgen.

  wat moet u doen?

  1. Controleer of uw kerk/rechtspersoon juist is vermeld op de lijst van rechtspersonen op de website van de CGK: www.cgk.nl/anbi. Geef wijzigingen aan het Dienstenbureau door.
  2. Gebruik bijgaand format om de vereiste transparantiegegevens te vullen.
  3. Zet het ingevulde format online. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt. Geef de directe link door aan het Dienstenbureau.

  Wilt u nog meer weten? Mail dan naar j.vandenberg@cgk.nl.

  giftenaftrek vrijwilligers ANBI-instelling

  De belastingdienst heeft een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) over de giftenaftrek door vrijwilligers die voor een ANBI-instelling actief zijn.
  Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting bestaan misverstanden. Het is bijvoorbeeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwilligersverklaring hebt.

  De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een groepsbeschikking ANBI. Onder deze beschikking vallen alle onderdelen van de Christelijke Gereformeerde Kerken op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de {gemeenten/kerken}.

  Daarom heeft de belastingdienst deze brief aan het Dienstenbureau gezonden, met het verzoek dit bekend te maken aan alle instellingen die onder de groepsbeschikking vallen.

  De bedoelde brief is hieronder te downloaden.

 • brief belastingdienst d.d. 22-2-2011 inzake giftenaftrek
 • In de brief wordt nader toegelicht wanneer een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

  • als de vrijwilliger afziet van een vergoeding voor zijn inzet;
  • als de vrijwilliger kosten maakt en daarvoor geen vergoeding krijgt of daarvan afziet.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de belastingtelefoon (0800-0543) of tot het Dienstenbureau (telefoon: 0318-582350).

  Over de vraag of uw lokale gemeente/kerk een regeling heeft getroffen voor een vrijwilligersvergoeding die voldoet aan de eisen van de belastingdienst dient u contact op te nemen met deze gemeente/kerk.

  ANBI-lijst kerken

  Klik hier om de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken te bekijken.

  ANBI-lijst classes en ps

  Klik hier om de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes te bekijken.

  ANBI-lijst overige

  Klik hier om de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden te bekijken.

  Print Friendly, PDF & Email
  terug