kom jij ons team versterken?

Op het Diensten­bureau komt een plek vrij voor een teamon­der­steuner (0,5 fte) in het missi­o­naire team. Iets voor jou? Lees dan gauw verder en reageer vóór dinsdag 26 september!

Deputaten evange­li­satie van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland adviseren de kerken bij het ontwik­kelen van visie en beleid, opdat zij in hun eigen omgeving getuigen van het evangelie aan hen die Jezus Christus nog niet kennen als hun Here en Heiland. De evange­li­sa­tie­con­su­lenten geven mede uitvoering aan deze taak.

De huidige consu­lenten Peter Visser (0,8 fte) en Petra de Jong (0,7 fte) dienen zich met name te richten op advisering en toerusting van kerken. Ter onder­steuning van de evange­li­sa­tie­con­su­lenten willen deputaten in contact komen met kandi­daten voor de functie van

TEAMONDERSTEUNER (m/v)

(0,5 fte)

Tot de taken van de kandidaat behoren:

  • het ontwik­kelen en bewaken van proce­dures voor steun­aan­vragen;
  • het voorbe­reiden en organi­seren van evene­menten, zoals pioniers­dagen, expert meetings en bijeen­komsten voor het missi­onair leertraject;
  • het onder­steunen van het uitvoe­rende werk van de consu­lenten;
  • het voorbe­reiden en notuleren van verga­de­ringen;
  • het bewaken van korte- en lange­ter­mijn­ac­tie­punten.

X
Deputaten denken aan een enthou­siaste christen, belijdend lid van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland, met:

  • hbo-werk- en -denkniveau;
  • minimaal 5 jaar werker­varing in een manage­men­ton­der­steu­nende functie;
  • uitste­kende beheersing van de Neder­landse taal;
  • hart voor evange­li­satie.

Verder ben je accuraat, efficiënt, doortastend, flexibel en een echte teamspeler.

Salari­ëring geschiedt volgens de daarvoor geldende kerke­lijke richt­lijnen.

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae kunnen vóór 26 september 2017 gezonden worden aan de secre­taris van deputaten evange­li­satie, p/a Postbus 334, 3900 AH Veenendaal of per e-mail: info@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Peter Visser, e-mail p.visser@cgk.nl, tel. 06 83 59 11 71.

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's