advies

De consu­lenten zijn er om u te helpen een missi­o­naire gemeente te zijn. Zij staan in dienst van deputaten evange­li­satie. Doel van dat advies is niet-chris­tenen in uw omgeving te bereiken, opdat zij de waarde van het Evangelie van Jezus Christus leren kennen en zich voegen bij de kerk.

visie en beleid

Deputaten evange­li­satie bieden de kerken­raden begeleiding aan in de vorm van een visie­traject. De infor­matie hieronder maakt duidelijk wat de zin is van zo’n inves­tering.

De vanzelf­spre­kendheid voorbij
Kerk-zijn wordt in onze tijd steeds minder vanzelf­sprekend. Het postmo­derne denken stelt overal vragen bij. Door globa­li­sering en toename van media­ge­bruik maken onze mensen kennis met tal van andere benade­ringen, ook in het chris­telijk geloof. Dingen doen op basis van traditie of gewoonte raakt dus uit. Dat merkt de leiding van de gemeente.

Geeste­lijke leiding
De kerkenraad staat voor de taak om leiding te geven aan een gemeente die steeds dynami­scher wordt in een tijd waar flexi­bi­liteit en onvoor­spel­baarheid regeren. Zeker­heden wankelen en nieuwe ontwik­ke­lingen komen overal tevoor­schijn. In zo’n situatie is actief en doelbewust leider­schap een vereiste. In de kerken zijn we bij het leider­schap vaak gericht geweest op conti­nueren van het bestaande, op zorgvuldig bewaken van al het waarde­volle. Onze tijd vraagt om nieuwe vaardig­heden. De kerkenraad dient nadruk­kelijk en geeste­lijke leiding te geven. In afhan­ke­lijkheid van God zoeken naar het doel wat God met déze plaat­se­lijke gemeente heeft. God roept elke kerkenraad tot geestelijk en daadkrachtig leiding geven in afhan­ke­lijkheid van Hem.

Visie: het verge­zicht
Om goed te sturen heb je een richting nodig. Pas als je weet dat je naar Keulen moet, kun je de auto doelge­richt die kant op sturen. Daarom is het goed als een kerkenraad zich bezint op de roeping van de gemeente. Dat helpt om samen de droom weer helder te krijgen. Wat is Góds verlangen met zijn gemeente? Het is van belang om bij het formu­leren van de visie rekening te houden met de samen­stelling van de gemeente, met haar kracht en zwaktes, met de nood van de wereld waarin zij geplaatst is en vele andere factoren. Daarom is elk visie­traject weer maatwerk.

Beleid: het overzicht
In het beleids­traject geven we ook aandacht aan een goed vervolg. Als de geeste­lijke leiding van de gemeente weer goed scherp heeft waar God met zijn kerk heen wil, dan kan men daar ook gevolgen aan gaan verbinden. Missi­onair-zijn is niet bereikt door het hebben van een kinderclub of een Alpha­groep. Zodra de visie duidelijk is, gaat de kerkenraad (meestal samen met andere leiding­ge­venden uit de gemeente) beleid formu­leren op alle essen­tiële deelter­reinen. Dit beleid is nog niet gedetail­leerd, maar wel richting­gevend. Het zijn heldere lijnen die voor de gemeente duidelijk maken welke kant het op gaat.

Actie: het gezicht
Cruciaal in een visie­traject is de laatste stap, dat de vanuit visie geboren beleids­lijnen uitge­werkt worden in concrete actie­punten. Pas in die actie­punten krijgt de visie handen en voeten, krijgt ze een gezicht. Visie is lange termijn werk, beleid laat zien waar we op de middel­lange termijn aan werken en actie­punten tonen op korte termijn wat dit inhoudt.

Conti­nu­ïteit en perspectief
Bij het ontwik­kelen en uitwerken van visie is het van groot belang om aandacht te geven aan conti­nu­ïteit. We geloven dat God al vele eeuwen met zijn kerk op weg is en het ontdekken van de visie voor een gemeente kan niet zonder een gedegen onder­zoeken en waarderen van Gods werk in deze gemeente. Dat is ook een mooi neven­effect van een visie­traject: je benoemt weer eens expliciet wat je waardevol vindt en vast wilt houden. Tegelijk is een visie­traject niet alleen beves­tigend. Het is ook vernieuwend en biedt perspectief voor Gods gemeente in veran­de­rende tijden. Voor velen en met name voor de jongvol­was­senen in de gemeente is het fijn om te merken dat de gemeente bewust op zoek is om relevant te zijn in de huidige tijd. Dat geeft hen hoop en perspectief en het maakt hen bereid nieuwe energie en tijd vrij te maken voor de kerk.

Samen­bindend
Een laatste positief gevolg van een visie­traject is dat het vaak leidt tot een diepere band in de kerkenraad. Doordat de maande­lijkse patronen doorbroken worden en er meer aandacht komt voor persoon­lijke gesprekken van hart tot hart en voor gezamen­lijke Bijbel­studies of gebeds­mo­menten, groeit de band.

missi­onair project

Gemeen­testichting of een missi­onair diaconaal project, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Wanneer kan ik finan­ciële steun aanvragen en hoe zet ik een projectplan op?
Heeft u plannen voor gemeen­testichting of een missi­onair diaconaal project?
Laat ons meedenken. Voor het aanvragen van finan­ciële steun zijn voorwaarden gefor­mu­leerd.
De algemene voorwaarden en de handleiding voor het projectplan zijn momenteel niet beschikbaar. Door gebrek aan voldoende finan­ciële middelen is het deputaat­schap zich aan het bezinnen op het steun­beleid. Zodra dit bijge­steld is zullen genoemde documenten weer beschikbaar komen.

Evangelie en Moslims

De stichting stelt zich ten doel de gemeente toe te rusten tot getui­genis en dienst onder moslims in Nederland. Deze keuze voor aparte aandacht voor moslims is enerzijds ingegeven door de overtuiging dat deze groep omwille van histo­rische, culturele en vooral religieus-inhou­de­lijke redenen een andere benadering vraagt dan alle andere groepe­ringen die in ons land te onder­scheiden zijn.
Ander­zijds is de keuze ontstaan uit de consta­tering dat daadwer­ke­lijke vormen van getui­genis en dienst onder moslims vanuit de plaat­se­lijke chris­te­lijke gemeenten in ons land, spaarzaam waren of slechts uiterst moeizaam tot stand kwamen. De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken hebben verte­gen­woor­digers in het algemeen en in het dagelijks bestuur van Evangelie & Moslims.

Print Friendly, PDF & Email
terug