AKZ+

theologie is voor iedereen!

AKZ+ daagt je uit:

Doe jij graag actief mee aan bezinning op onder­werpen rond geloof, kerk en theologie? Zoek jij mogelijk­heden om je geloof vorm te geven in de Neder­lands samen­leving anno nu? Houd jij ervan om je echt te verdiepen in een onderwerp en zo voort­durend bij te leren? Ben je student en wil je graag ook nadenken over vragen rond weten­schap en geloof? Dan is AKZ+ voor jou bedoeld! AKZ+ wil theologie dichter bij mensen brengen. Daarom biedt AKZ+ kwali­tatief hoogwaardige cursussen theologie aan op HBO- en WO-niveau.

wat is AKZ+?

AKZ+ is een gezamenlijk project van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn, de Theolo­gische Univer­siteit Kampen en de Gerefor­meerde Hogeschool Zwolle. De Theolo­gische Univer­siteit Kampen is initi­a­tief­nemer en penvoerder van het project.

waar?

Colleges volgen of studie­dagen bijwonen kan in A, K of Z, dat wil zeggen in Apeldoorn, Kampen of Zwolle. Locaties en route­be­schrij­vingen vindt u onder Instituten.

voor wie?

AKZ+ richt zich met haar programma op een brede doelgroep. Of u nu student bent aan een hogeschool of univer­siteit, lid van een kerke­lijke gemeente, opvoeder, leiding­ge­vende in een kerke­lijke organi­satie, ambts­drager in een kerke­lijke gemeente of op andere wijze belang­stelling hebt voor geloof, kerk en theologie. AKZ+ biedt een gevarieerd programma voor een breed publiek. Houdt u er wel rekening mee dat het programma op hbo- of wo-niveau wordt gegeven en dat soms een bepaald start­niveau wordt gevraagd.

AKZ+ bij u in de buurt?

We willen graag de colle­ge­series van AKZ+ op verschil­lende locaties aanbieden. Bent u daarin geïnte­res­seerd? Neem contact op met de projectleider.

meer weten?

Neem contact op met Janneke Burger, project­leider AKZ+, via info@akzplus.nl of 038-4471710, of bezoek de website www.akzplus.nl.

Print Friendly, PDF & Email
terug