ambtelijk contact

Studieblad ten dienste van ouder­lingen en diakenen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken in Nederland. De artikelen in het blad hebben betrekking op de vele aspecten van het ambtelijk werk. Te denken valt aan bijbel­uitleg, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en maatschap­pe­lijke ontwik­ke­lingen.

redactie

ds. P.D.J. Buijs, voorzitter en coördi­nator recensies
Margrietlaan 58, 6713 PN Ede
m predikant@cgkede.nl

drs. H. de Bruijne, secre­taris
Van Emsthof 15, 3851 BW  Ermelo
m h.de.bruijne@hetnet.nl

ir. E.J. Jansen, eindre­dacteur
Verwold­sebeek 64, 8033 DC  Zwolle
t 038 453 31 08
m jns.prj@filternet.nl

mevr. drs. P.D. Baarda
drs. A.G.M. Weststrate
drs. A. van der Zwan

abonne­menten

€ 10,00 per jaar collectief
€ 12,50 per jaar persoonlijk

admini­stratie

Diensten­bureau CGK
Postbus 334, 3900 AH  Veenendaal
t 0318 58 23 50
m info@cgk.nl

verschenen nummers

De redac­ti­onele inhoud van Ambtelijk Contact is volledig opgenomen in de database van Digibron, kennis­centrum gerefor­meerde gezindte.

Print Friendly
terug