doorgeven

redac­tie­leden

Deputaten diaconaat:
Catharina Mulder
Erjan van der Linde

Deputaten evange­li­satie:
Jelle Nutma
Petra de Jong

Deputaten zending:
Gert Jan Vogel
Arjan Hilbers

Eindre­dactie:
Lia van Grootheest

redac­tie­adres

Diensten­bureau CGK
Postbus 334
3900 AH VEENENDAAL
t 0318-582369
m l.vangrootheest@cgk.nl

Bankre­ke­ning­nummer voor finan­ciële onder­steuning voor het maken en verspreiden van de periodiek Doorgeven: IBAN NL87 INGB 0004 7605 72 t.n.v. CGK periodiek Doorgeven o.v.v. bijdrage.
N.B. tweemaal per jaar (nr. 2 en 4) treft u een acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage aan bij het blad Doorgeven.

Banre­ke­ning­nummer voor giften ter onder­steuning van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie: IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het project(nummer) of deputaatschap.

Oplage: 30.000
Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht www.duo-ontwerp.nl.
Druk: Novente, Lunteren: www.novente.nl.

Voor het aanvragen of opzeggen van een (gratis) abonnement, neem contact op met het diensten­bureau.

verschenen nummers

Print Friendly, PDF & Email
terug