samen dragen

Wie christelijk gereformeerd is, hoort bij een plaatselijke kerk. En helpt mee die kerk in stand te houden. Daarvoor is de vaste vrijwillige bijdrage. Een kerk kan niet bestaan zonder die financiële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ruim honderd-tachtig christelijke gereformeerde kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden gemeenschappelijke dingen geregeld, zoals de pensioenvoorziening voor predikanten, de theologische universiteit, de organisatie van het werk van zending, diaconaat en evangelisatie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

beleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken omschrijft in algemene zin de activiteiten die in de kerken plaatsvinden en de financiële verantwoordingen die daarmee samenhangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit houdt in dat dit beleidsplan niet het karakter heeft van een dictaat dat vanwege hiërarchische verhoudingen door de plaatselijke gemeenten dient te worden opgevolgd.
Anderzijds zullen alle plaatselijke gemeenten op grond van de onderschreven grondslag in overeenstemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofdlijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërarchische weg, maar wel langs de morele weg de plaatselijke gemeenten zal binden.

beleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken (294 downloads)

minimumbijdrage 2017-2019

De minimumbijdrage 2017 is vastgesteld door de generale synode 2016. Voorheen was dit bekend onder de naam kerkelijke kassen.

Het document downloaden:

minimumbijdrage 2017-2019 (746 downloads)
bankgegevens

Rabobank Veenendaal, IBAN NL22 RABO 0365 1306 48 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK te Veenendaal.

Print Friendly, PDF & Email
terug