archieven

taak

De taken van deputaten kerke­lijke archieven zijn:

  • het zorgdragen voor het beheer van het archief van de generale synode en de synodale deputaatschappen;
  • het adviseren van de archi­va­rissen van de andere kerke­lijke verga­de­ringen en van plaat­se­lijke kerken bij het beheren en bewerken van hun archief;
  • het verant­woor­delijk zijn voor het landelijk documen­ta­tie­centrum in Veenendaal.

Bezoek de website van deputaten kerke­lijke archieven:  www.cgk-kerkelijkearchieven.nl.

secre­taris

drs. A. Hakvoort
Zilver­schoon 102
8265 HC Kampen
t 038-2000346
m hakvoort@solcon.nl

Register op 50 jaar Goede Moed

Het dagboekje Goede Moed verschijnt al 50 jaar (sinds 1967). De medewerkers van het Documen­ta­tie­centrum Jan Noorlandt en Machiel Vennik hebben een register van 40 pagina’s gemaakt. Ds. J.H. Velema leverde met 52 bijdragen de meeste inbreng. Over de bijbel­boeken Hooglied en Klaag­lie­deren verschenen de minste meditaties.

Donateurs krijgen het register gratis. U kunt zich voor 8,50 euro per jaar aanmelden bij Jan Noorlandt, jn.noorlandt@solcon.nl.

documen­ta­tie­centrum

waardevol materiaal beschikbaar

Voor documen­tatie over onder andere de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u terecht bij het Documen­ta­tie­centrum. Naast archief­stukken als notulen is er een groot veld van materiaal dat veel waarde heeft voor de geschie­denis.  Zo bewaren deputaten geluids­op­names van preken, de preken­serie Uit de Levensbron, vele regionale en lande­lijke chris­telijk-gerefor­meerde kerkbladen, een complete serie Goede Moed, kranten­knipsels, gedenk­boekjes, brief­wis­se­lingen, preek­schetsen, foto’s en voorwerpen.

collectie Dick van Arkel

Een bijzondere collectie is die van Dick van Arkel. Hij heeft syste­ma­tisch per gemeente een dossier bijge­houden. Na zijn overlijden heeft de collectie een goede plaats gekregen in het Documentatiecentrum.

wie kunt u benaderen?

Deelnemers zijn deputaten kerke­lijke archieven van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en de werkgroep kerkge­schie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

Het Documen­ta­tie­centrum is gehuisvest aan de Kernre­ac­tor­straat  24a in Veenendaal. Voor vragen of infor­matie kunt u de heer J.N. Noorlandt benaderen (telefoon: 0317-617121, e-mail: jn.noorlandt@solcon.nl).

word donateur

Word donateur van het Documen­ta­tie­centrum voor € 8,50 per jaar en ontvang publi­caties over archief­beheer en het Documen­ta­tie­centrum. U kunt zich als donateur aanmelden via het contact­for­mulier hiernaast.

14 + 13 =

Print Friendly, PDF & Email
terug