kerkjeugd en onderwijs

taak

De taken van deputaten kerkjeugd en onderwijs zijn:

  • het zijn van vraagbaak, verte­gen­woor­diger en gespreks­partner inzake onder­werpen die te maken hebben met kerkjeugd en onderwijs;
  • het stimu­lerend en opbouwend toezien op het functi­o­neren van de jeugd­werk­or­ga­ni­saties CGJO en LCJ, met als doel het bevor­deren van het aan de jeugd geven van een chris­te­lijke opvoeding en schrif­tuur­lijke voorlichting en leiding.

Bezoek de website van deputaten kerkjeugd en onderwijs: www.cgk-jeugd.nl.

secre­taris

M.L. Bos-Valkenburg
Gierzwaluw 4
3905 RN Veenendaal
t 0318-820776
m marloeslv@hotmail.com

stuur­groep opvoe­dings­on­der­steuning

Deputaten kerkjeugd en onderwijs, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Jeugd­werk­or­ga­ni­satie, CGK Vrouw, de Bond van Chris­te­lijke Gerefor­meerde Mannen­ver­e­ni­gingen in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk hebben besloten een stuur­groep ‘Opvoe­dings­on­der­steuning’ te vormen.
Naar aanleiding van de opdracht van de generale synode 2013 hebben de boven­ge­noemde partijen besloten om nauw samen te gaan werken om te komen tot gezamen­lijke product­ont­wik­keling, kennis­uit­wis­seling en ontwik­keling op het gebied van opvoe­dings­on­der­steuning binnen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

In november 2014 heeft de stuur­groep Margreet van den Berg en Eline Quist aange­steld als project­leiders om in twee jaar tijd het project 'Geloof in het gezin' vorm te geven. Inmiddels is Ingrid Plantinga ook toege­voegd aan het team.

Aanpak

Door middel van enquêtes onder kerken­raden en ouders hebben we als project­leiders een duidelijk beeld gekregen van wat er nu al gebeurt op het gebied van opvoe­dings­on­der­steuning en waar behoefte aan is. De resul­taten hiervan staan op de website van Geloof in het gezin.

Tegelij­kertijd brachten we in kaart wat andere kerken en organi­saties op dit gebied in huis hebben. Zo voeren we gesprekken met o.a. SGJ, Familycare, Driestar Educatief, Generatio, Rondom Het Kind, Timotheüs, CHE, EH, HGJB, JBGG en HHJO. Het is de bedoeling dat we op een volgende, veel uitge­breidere website naar zulk soort organi­saties en initi­a­tieven verwijzen, waardoor er een online chris­telijk opvoed­plein ontstaat.

Online opvoed­plein

De huidige website van Geloof in het gezin is tijdelijk. We werken aan een online opvoed­plein. Daarop zal het in de toekomst goed toeven zijn voor ouders met opvoed­vragen. We verza­melen een breed scala aan materiaal over thema’s als Bijbel­lezen, bidden, zingen, gezins­mo­menten rond de Bijbel, grenzen stellen, seksu­a­liteit, homosek­su­a­liteit en nog veel meer.

In de boekenhoek is het heerlijk grasduinen tussen de opvoed­boeken. Wellicht ook met reviews van lezers om een goed beeld te kunnen krijgen van de bruik­baarheid van het boek. We onder­zoeken ook of het mogelijk is om de schat aan opvoed­kundige artikelen die te vinden is in Digibron via onze website door te 'ontsluiten'.

Contact

Voor advies en toerusting in gemeenten kunt u contact opnemen met een van de project­leiders. Contact­ge­gevens vindt u op onze website www.geloofinhetgezin.nl.

Heeft u vragen, opmerking of ideeën, dan horen wij graag van u!

Print Friendly
terug