onder­linge bijstand en advies

taak

Onderlinge bijstand en advies, dat is de taak voor deputaten OBenA. Namens alle gemeenten steunen zij kleinere gemeenten (minder dan 250 leden, dat betreft 45% van al onze gemeenten!) die niet zelf een predikant/kerkelijk werker en/of volledige omslag kerkelijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belangrijke taak het geven van financieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen financiële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie verkondigd worden!

secretaris

G. Noorlandt
Edelvalk 40
3905 RB Veenendaal
t 06-22 667147
m g.noorlandt@filternet.nl

bijstand en advies

OBenA is een deputaatschap van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Officieel gezegd: deputaatschap voor onderlinge bijstand en advies.
De deputaten worden benoemd door de generale synode om tussentijds de besluiten van de generale synode uit te voeren.
Het deputaatschap OBenA werkt op basis van de instructie van de generale synode. Die instructie vindt u hieronder onder 'downloads'.
Niet alle zaken kunnen in een instructie geregeld worden. Daarom is van belang te weten volgens welke richtlijnen deputaten hun werk doen.

moderamen

O. Zuidema, voorzitter
G. Noorlandt, secretaris
J. Verhoef RA, penningmeester

sectie bouwkunde

M.C. Cornet (Z)
A. Donker (O+W)
J. van der Veen (N)

sectie financiën

A.T. Boogert (W)
H.R. Hakvoort-Koelewijn (O)
G. Wolters (N)
J. Verhoef RA (Z)

meerjaren financiële planning

Gemeenten die een verzoek bij OBenA indienen voor toestemming tot beroepen, of voor een voorschot op toekomstige steun wordt verzocht de matrix van een meerjaren financiële planning (MJFP) in te vullen. Deze Excelspreadsheet geeft zicht op de financiële situatie voor de korte en langere termijn. Via een grafiek is de conclusie uit de vele cijfers ook voor niet financieel geschoolden helder. Nadat dit MJFP is ingevuld en aan deputaten geretourneerd, volgt vaak een gesprek met de betreffende kerkenraad en commissie van beheer.

 • mjfp 2018
 • meerjaren onderhoudsplanning

  Gemeenten die een steunverzoek indienen, stellen ook een MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) voor het onderhoud van kerk en pastorie op. Via een grafiek is de conclusie die uit de vele cijfers in het MJOP is te trekken ook voor niet financieel geschoolden helder. De MJOP’s zijn hier te downloaden en moeten voor 1 februari naar de secretaris worden gemaild.

 • toelichting mjop 2016
 • mjop kerk 2016-2017 (Excel)
 • mjop pastorie 2016-2017 (Excel)
 • steunaanvraag

  Via onderstaand aanvraagformulier kunt u de steunaanvraag indienen voor 2016 en 2017. Het steunaanvraagformulier is een Excelspreadsheet, dat jaarlijks ververst wordt met de nieuwste besluiten van het deputaatschap. Het formulier wordt vanaf het moment dat alle gegevens van het deputaatschap financiële zaken bekend zijn (meestal begin december) voor alle steunvragende gemeenten gepubliceerd op onze site. Het steunaanvraagformulier dient voor 1 februari naar de secretaris te worden gemaild. Indien het 1 februari bij de secretaris binnen is, wordt het op de agenda van de voorjaarsvergadering geplaatst. Mocht u problemen hebben bij het downloaden of het invullen van het steunaanvraagformulier, neemt u dan contact op met de secretaris.

 • steunaanvraagformulier 2016-2017 v3
 • toelichting bij het invullen

  Het Excelbestand bestaat uit zes tabbladen. Het eerste is een tabblad dat volledig ingevuld dient te worden. De overige vijf zijn toelichtingen bij het eerste. Wanneer u een oudere versie van Excel heeft, kunt u de tabbladen 2 tot en met 6 niet zien. Deze kunt u daarom hieronder downloaden. In deze toelichtingen staat alle informatie die u nodig heeft bij het invullen van het steunaanvraagformulier.

 • toelichting baten
 • toelichting lasten
 • toelichting bezitschuld
 • toelichting vermogen
 • diverse documenten

  Kijkt u voor downloads rondom veiligheid, aansprakelijkheid e.d. op de pagina arbo, bhv en beheer.

  Print Friendly, PDF & Email
  terug