taak

De taken van deputaten pastoraat in de gezond­heidszorg zijn:

  • het toerusten van gemeen­te­leden die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met (chronische) ziekten, met psychi­a­trische aandoe­ningen en met licha­me­lijke en/of verstan­de­lijke beper­kingen, o.a. door het organi­seren van lande­lijke thema­dagen over pastoraal ethische onder­werpen;
  • het onder­houden van contacten te onder­houden met de pastorale werkers en de geeste­lijke verzorgers in de gezond­heidszorg om hen te stimu­leren in hun werk;
  • het pastoraat onder dove broeders en zusters, waarvoor een predikant is aange­steld.

secre­taris

de heer L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

pastoraat

Deputaten hebben van de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken de opdracht gekregen om in de kerken aandacht te vragen voor het pastoraat aan mensen met een handicap. Daarnaast zullen deputaten aandacht vragen voor de pastorale proble­matiek rondom allerlei zaken in de gezond­heidszorg.

samen­stelling deputaat­schap

Het deputaat­schap pastoraat in de gezond­heidszorg bestaat uit verschil­lende leden. Daarnaast onder­houdt het deputaat­schap nauwe contacten met predi­kanten en met pastoraal werkers die werkzaam zijn in bijzondere situaties binnen de gezond­heidszorg.

leden

Voorzitter
ds. A.C. van der Wekken
Prinses Irenelaan 8
3832 CC Leusden
t 033-8884876
m acvanderwekken@casema.nl

2e voorzitter
prof.dr. M. den Heijer
Johan­ni­terhof 2
6721 XM Bennekom
t 0318-418792
m martin@denheijer.org

 

 

 

Secre­taris
dhr. L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

 

 

 

Penning­meester
mw. C. Joolink-Manneke
Haarweg 49
3959 AN Overberg
t 0343-482345
m gajoolink@ziggo.nl

Doven­pre­dikant
drs. M. Visser
Van Karne­beek­s­traat 31
8072 BM Nunspeet
t 0341-701111
m martvis@solcon.nl

Deputaten Inter­ker­kelijk Doven­pas­toraat
dhr. C. Ippel
Jalink­straat 23
7642 BA  Wierden
t 0546-579428
m cippel@kliksafe.nl

Overige leden

  • mw. E. Weide, Ede
  • mw. J. Overeem-Prins, Renswoude

 

predi­kanten

  • ds. P.J. van Dam, verbonden aan psycho­ge­ri­a­trisch centrum "Mariën­haeve" te Warmond
  • drs. M. Visser, doven­pre­dikant voor Noord-Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland
  • ds. J. Huisman, verbonden aan zorgcentrum "Maars­heerd" te Stads­kanaal

pastoraal werkers

  • mw.drs. C. Romkes, verbonden aan verpleeg­tehuis "Tabitha" te Amsterdam
  • dhr. J. Rus, verbonden aan de "Willem van de Bergh" te Noordwijk

doorver­wijzing naar andere organi­saties

Deputaten verwijzen graag naar onder­staande organi­saties die zorg bieden of toerusting geven op het terrein van de gezond­heidszorg.

organi­saties voor chris­te­lijke GGZ

andere chris­te­lijke organi­saties voor zorg en hulpver­lening

De Lelie Zorggroep: www.leliezorggroep.nl
(hieronder vallen onder andere Cruciaal, Agathos Thuiszorg en Curadomi)

algemene infor­matie

Uitge­breide infor­matie over het aanbod in chris­te­lijke zorg en vacacures in de zorg: www.mijnzorg.nl.

onder­steuning en advies

Voor advies bij medisch-ethische en levens­be­schou­we­lijke vragen in de zorg: www.lindeboominstituut.nl.

Print Friendly, PDF & Email
terug