symposium Een ander evangelie?

Deputaten evange­li­satie CGK en de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn organi­seren het symposium

Een ander evangelie? Contex­tu­a­li­satie in een verschui­vende westerse cultuur

.

datum: vrijdag 12 mei 2017
tijd: 13.30 – 17.30 uur
plaats: Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn
Wilhel­minapark 4
7316 BT  Apeldoorn

De kerk ziet zich in onze westerse cultuur voor uitda­gende missi­o­naire vragen gesteld.
Dr. Gert-Jan Roest is inmiddels 15 jaar evangelist / pionier in Via Nova, een missi­o­naire gemeen­schap voor hoger opgeleide Amster­dammers. Zijn werkzaam­heden daar zijn de basis voor zijn promotie op het onderwerp van dit symposium: hoe geef je het evangelie door in een andere context?

programma

Op het symposium verwel­komen wij sprekers uit het vakgebied van de missi­o­logie.

hoofd­spreker

Dr. Gert-Jan Roest, docent missi­o­logie Theolo­gische Univer­siteit Kampen, chris­telijk gerefor­meerd evangelist en pionier in Amsterdam, spreekt over: wat is het Evangelie, hoe geef je dat door in een moderne, westerse cultuur en wat betekent dat voor de praktijk van het missi­o­naire werk?

overige sprekers

De overige sprekers sluiten aan op onder­delen uit de rede van dr. Gert-Jan Roest.

 • Het verhaal van Jezus Christus contex­tueel verteld: een (on-)Bijbelse knieval voor postmodern relati­visme?
  dr. Michael Mulder, docent Judaïca en Nieuwe Testament TUA
 • Contex­tu­a­li­satie en de afgoden van de context
  dr. Gert Noort, directeur Neder­landse Zendingsraad, docent missi­o­logie Theolo­gische Univer­siteit Kampen
 • Contex­tu­a­li­satie in de prediking van kerken binnen de gerefor­meerde traditie
  drs. Rein den Hertog, deputaat evange­li­satie, predikant CGK Groningen
debat

Na een korte reactie van dr. Gert-Jan Roest op de sprekers, volgt een forum­ge­sprek met focus op de vraag: hoe kunnen we kerk zijn in een postmo­derne en seculiere samen­leving?

voor wie?

Voor studenten theologie, pioniers, predi­kanten, ambts­dragers en andere geïnte­res­seerden

aantrek­kelijk voor studenten en predi­kanten

studie­punten

Voor studenten theologie aan de TUA of een andere univer­siteit of hogeschool kan het bijwonen van het symposium 1,5 studiepunt (EC) opleveren.
De bijbe­ho­rende opdracht luidt: maak aante­ke­ningen tijdens het symposium, verwerk het gehoorde en het voorstu­die­ma­te­riaal in een reflec­tie­verslag van 1500-1700 woorden en presenteer het verslag op vrijdag 2 juni. Op die dag is de slotbij­een­komst aan de TUA. Deze is alleen voor degenen die met hun deelname studie­punten opbouwen. Tijdens de slotbij­een­komst presen­teren de deelnemers hun reflec­tie­verslag, waarna een afslui­tende discussie volgt. Aan het eind van de bijeen­komst ontvangen zij een deelne­mers­cer­ti­ficaat, dat als bewijs kan dienen van de behaalde studie­punten.

Dit studie­pro­gramma geldt ook voor predi­kanten die zich aanmelden in het kader van hun programma voor perma­nente educatie.

extra studie­ma­te­riaal

Voor het behalen van 1,5 EC is het nodig de leeser­varing van de volgende literatuur te verwerken in het reflec­tie­verslag (verdere toelichting volgt na aanmelding via jvantspijker@tua.nl):

 1. James K.A. Smith, How (Not) to be Secular: Reading Charles Taylor
 2. Mark D. Baker & Joel B. Green, Recovering the Scandall of the Cross: Atonement in New Testament and Contem­porary Contexts (de uitgave van 2000 en van 2011 zijn beide bruikbaar.)

wat kost het?

niet-studenten
€ 39,95 deelname symposium

optioneel:
€ 10,00 slotbij­een­komst, studie­punten (1,5 EC) en deelna­me­cer­ti­ficaat (voor predi­kanten in het kader van afspraken rond perma­nente educatie)

studenten
€ 26,45 deelname symposium student TUA
€ 29,95 deelname symposium student andere univer­siteit of hogeschool

optioneel:
€ 10,00 slotbij­een­komst, studie­punten (1,5 EC) en deelna­me­cer­ti­ficaat

meer infor­matie en aanmelding

Dit symposium wordt georga­ni­seerd door Petra de Jong-Heins BTh en drs. Peter L.D. Visser, missi­onair consu­lenten CGK en
drs. Jan van ’t Spijker, docent missi­o­logie en evange­listiek TUA

Meer infor­matie bij deputaten evange­li­satie CGK en TUA | contact­adres: evangelisatie@cgk.nl en voor studie­ge­re­la­teerde vragen: jvantspijker@tua.nl

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's