theolo­gische univer­siteit

aan het Wilhel­minapark

De Theolo­gische Univer­siteit kent een rijke en lange geschie­denis. In 1894 werd de Theolo­gische Hogeschool opgericht, sinds 1919 gevestigd in Apeldoorn aan het Wilhel­minapark, dichtbij het centrum. Het ruime herenhuis waarin de opleiding begon, is inmiddels uitge­bouwd tot een modern gebou­wen­complex. In de jaren tachtig kreeg de opleiding de status van univer­siteit, zodat de officiële naam nu is: Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA).

ontwik­keling en uitbreiding

De opleiding heeft een gestage ontwik­keling en uitbreiding doorge­maakt. De studenten, docenten en het onder­wijs­on­der­steunend personeel van de TUA vormen een hechte gemeen­schap die zich vanuit een harte­lijke verbon­denheid met de gerefor­meerde geloofs­tra­ditie wil inzetten voor de ontwik­keling en vernieuwing van een Bijbels geori­ën­teerde, gerefor­meerde theologie.

deputaten Theolo­gisch Univer­siteit

De kerken hebben zich altijd ingezet voor een eigen predi­kan­ten­op­leiding. Deze is gevestigd in Apeldoorn en heet Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn. De broeders die graag predikant in de chris­te­lijke gerefor­meerde kerken willen worden, studeren er. Maar de opleiding staat sinds 1974 ook voor anderen open die theologie willen studeren, op gerefor­meerde leest geschoeid. Vijf hoogle­raren en een aantal docenten, alsmede verschil­lende medewerkers worden ingezet om de ruim 100 studenten te begeleiden.

Een drietal deputaat­schappen is benoemd om de kerke­lijke verant­woor­de­lijk­heden inhoud te geven:

  • het curatorium: negen predi­kanten hebben - in nauw overleg met het college van hoogle­raren - de verant­woor­de­lijkheid voor het aannemen en kerkelijk begeleiden van de studenten die zich specifiek op het predi­kant­schap in onze kerken voorbe­reiden;
  • het deputaat­schap toezicht: vijf leden van onze kerken oefenen in overeen­stemming met de wette­lijke bepalingen (de Univer­siteit is immers een door de overheid erkende opleiding) toezicht uit op o.a. de kwaliteit en de finan­ciële situatie van de Univer­siteit; speciaal benoemt dit deputaat­schap het college van bestuur, dat aan hem verant­woording over het gevoerde beleid schuldig is;
  • het deputaat­schap studie- en stimu­le­rings­fonds: dit fonds is toegan­kelijk voor de studenten die onder de verant­woor­de­lijkheid van het curatorium vallen en die geen recht hebben op studie­fi­nan­ciering (bijv. door hun leeftijd). Ook kunnen chris­te­lijke gerefor­meerde predi­kanten die een proef­schrift voorbe­reiden een beroep doen op dit fonds.

secre­taris curatorium

drs. G. van Roekel
Margrietlaan 23
6721 EK  Bennekom
t 0318-414840
m g.van.roekel@planet.nl

secre­taris raad van toezicht

mw.drs. E.J. van Dijk
Lucretia van Merkenlaan 67
3906 WC  Veenendaal
t 0318-556176
m e.vandijk@eh.nl

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's