zending, onze opdracht

Kerk en zending horen bij elkaar. Wanneer de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel vertrekt, geeft Hij aan zijn volge­lingen de opdracht alle volken tot zijn disci­pelen te maken. ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onder­houden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: disci­pelen maken voor Jezus.

Omdat Hij gezegd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’, wordt aan die opdracht nog altijd gehoor­zaamd. Tot Hij terugkomt.

deputaten buiten­landse zending

Deputaten buiten­landse zending onder­steunen in acht verschil­lende gebieden in Afrika en Azië het zendingswerk van chris­tenen daar. Met finan­ciële middelen maar ook met toerusting. Er wordt gewerkt in gehoor­zaamheid aan de opdracht van de Here Jezus Christus zijn disci­pelen te onder­wijzen in de boodschap van het evangelie.
Alle chris­te­lijke gerefor­meerde kerken helpen met een eigen zendings­project mee in dit belang­rijke werk.

secre­taris

ds. E. Everts
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 06-15015630
m zending@cgk.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal
t 0318-582360
m zending@cgk.nl

donaties zijn welkom op ons banknummer:

Rabobank Veenendaal
IBAN NL22 RABO 0365 1306 48
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK te Veenendaal

Print Friendly, PDF & Email
terug