ziekte­verzuim predikanten

Sinds 1 april 2011 neemt Steunpunt Kerkenwerk (SKW) de coördi­natie van het proces ziekte­verzuim predi­kanten op zich. Concreet betekent dit dat het SKW een coördi­ne­rende regierol vervult tussen de predikant, de kerkenraad en de emeri­tikas en dat de ARBO-dienst alle medische en arbeids­kundige contacten met de indivi­duele predikant onderhoudt.

In de handreiking verzuim­pre­ventie voor de kerken­raden van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u zowel het hele proces rondom ziekte­verzuim als de rollen en verant­woor­de­lijk­heden van de betref­fende partijen lezen.

ziek- of herstel­melding predikant

Het formulier ziek- of herstel­melding predikant van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken is in te vullen door predikant of kerkenraad.
Dit formulier graag volledig invullen meteen wanneer u/uw predikant ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval.

Ga naar het formulier …

Print Friendly, PDF & Email
terug