Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

1,5 meter in de kerk niet langer nodig

Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel in verband met corona vanaf zaterdag 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit het einde van veel beper­kingen in de zondagse samen­komsten en op andere momenten van samenzijn als gemeente.

We reali­seren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist veel enger vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respec­teren. Het einde van deze maatregel heft onze zorg en verant­woor­de­lijkheid voor elkaar niet op.

 

richtlijnen overheid vragen om toepassing

Als de overheid de regel­geving rond de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel loslaat, dan is die ruimte er ook voor de kerken. Van die ruimte mogen we dankbaar gebruik maken. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.

ruimte en veiligheid
Toch willen we ook aandacht vragen voor gemeen­te­leden - en mensen in hun nabije kring - die te maken hebben met onder­liggend lijden en voor hen bij wie vacci­naties geen of onvol­doende bescherming bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich vanuit verschil­lende motieven (nog) niet hebben laten vaccineren.

Het zou te overwegen zijn om in de kerkzaal ruimte te reser­veren voor leden die graag naar de kerk willen komen, maar ook de 1,5 meter nog in acht willen nemen.

Voor alle duide­lijkheid: het gaat dan niet om een vak voor ongevac­ci­neerden of voor mensen met een negatief testbewijs. Maar het is ruimte waar mensen, die zich anders niet veilig voelen in de kerk, hun plek kunnen innemen. 

aanmelden?
Dit kan betekenen dat aanmelden nodig blijft, afhan­kelijk van de capaciteit van het kerkgebouw en het aantal bezoekers dat de kerk wil bezoeken.

toegangs­con­trole?
Voor evene­menten en horeca wordt gesproken over toegangs­con­trole met testuitslag of coronapas. Voor het bezoeken van bijvoor­beeld winkels, musea en ook gebeds­huizen (zoals men in de breedte ook de kerken aanduidt), is geen corona­toe­gangs­bewijs noodza­kelijk. Wij bevelen een derge­lijke toegangs­con­trole dan ook niet aan.

De kaders zijn helder. Binnen die kaders kan elke gemeente de mogelijk­heden onder­zoeken voor herstel van de gemeen­schap rond Gods Woord. Niet door een strikte toepassing van wel of niet 1,5 meter, maar door in liefde rekening te houden met elkaar.

 

de jonge kinderen

Nu de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel verdwijnt, zijn ook kinderen voordat ze naar de kinder­ne­ven­dienst of zondags­school gaan, weer welkom in de kerk. Als gevolg van de maatre­gelen kan bij hen en ook bij hun ouders het gevoel zijn gaan leven dat ze er niet bij mochten horen. Geef in de gemeente de ruimte om die gevoelens bespreekbaar te maken en laat vooral aan de kinderen merken dat ze er helemaal bij horen. Bevestig dat ook aan de kinderen, als ze op zondag weer bij hun ouders in de kerk zitten.

 

doordeweeks

Niet alleen voor de zondagse samen­komsten vervalt de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel, dit geldt ook voor doorde­weekse activi­teiten in het kerkgebouw en bij gemeen­te­leden thuis. Het is voor leiders verstandig om te inven­ta­ri­seren of dit bij deelnemers eventueel op bezwaren stuit en om naar alter­na­tieven te zoeken als dit het geval is. Zo voorkom je in al het enthou­siasme over verruiming van de mogelijk­heden, dat leden buiten­ge­sloten worden van activi­teiten en zich bezwaard voelen om dat kenbaar te maken.

 

tot slot

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken) komt later met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee boven­staand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl