Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

5 tips voor kerkenraden

Jongeren betrekken bij de kerk: de CGJO heeft 5 tips voor kerken­raden!

1. zet jeugd op de agenda

In veel gemeenten is er een aparte jeugdraad of een jeugdou­derling die verant­woor­delijk is voor het jeugdwerk in de kerk. Hierdoor gebeurt het vaak dat zorg voor de jeugd nauwe­lijks meer op de kerkenraad wordt besproken. Het is prima als de kerkenraad de organi­satie van het jeugdwerk uitbe­steedt aan speci­a­listen, maar het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie raakt alle activi­teiten van de kerk. Zet de jeugd dus blijvend op de agenda van de kerkenraad. Bijvoor­beeld door tijdens een preek­be­spreking door de kerkenraad ook een aantal tieners uit te nodigen.

 

2. inventariseer hun wensen en behoeften

Weet u wat de wensen en behoeften van de jeugd in uw kerk zijn? Vaak wordt er bij beleids­vorming afgegaan op wat men denkt dat de jeugd wenst of nodig heeft. Maar waar is dit op gebaseerd? Op de behoeften die de kerken­raads­leden hadden toen ze jong waren? Of op wat men ziet bij de eigen kinderen? Beter is om zelf als leiding van de kerk in gesprek te gaan met de jeugd. Een geschikte werkvorm hiervoor kunt u downloaden van de CGJO-website.

 

3. geef jongeren verantwoordelijkheid

Een terug­kerend onderwerp in veel kerken­raads­ver­ga­de­ringen is ‘de vacatures vervuld krijgen’. Denk bij volgende vacatures ook eens aan jongeren. Wie heeft talent om (met de nodige begeleiding) te kunnen groeien in een functie? Durf talenten gericht in te zetten!

 

4. geef kinderen stemrecht

Bij verkie­zingen in de kerk hebben alleen de belij­dende leden stemrecht. Maar wanneer er een jeugdou­derling of nieuwe predikant moet komen, hebben kinderen ook een mening of voorkeur. Geef ze de mogelijkheid om mee te stemmen, bijvoor­beeld door hen een gekleurd stembriefje te geven en deze naast de officiële stemming als een niet-bindend referendum mee te nemen in de overweging.

 

5. investeer in de ouders

Ouders hebben de meeste invloed op hun kinderen ook op het gebied van de geloofs­over­dracht. Investeer daarom in de ouders: informeer hoe het gaat met de opvoeding. Luister naar de overwe­gingen van ouders, en houdt hun (als dat nodig is) op een respect­volle manier een spiegel voor: wat vinden jullie nu echt belangrijk in het leven?

 

Op deze pagina kunt u verschil­lende ideeën voor activi­teiten met ouders vinden.

Wilt u als kerkenraad verder aan de slag met het betrekken van de jeugd? De CGJO-medewerkers komen graag bij u langs voor advies of training. Neem gerust contact op!
Print Friendly, PDF & Email