Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ omgezet in online event

    De inspi­ra­tiedag ‘Lente in de kerk’ - die wegens corona verplaatst werd - wordt vanaf 26 september geheel online aange­boden. ‘Het is jammer dat we niet met velen bij elkaar kunnen komen,’ vertelt William den Boer namens de…

herhaalde oproep: noodhulp coronacrisis

De gevolgen van het corona­virus zijn groot. Vooral in de meest kwetsbare landen. Miljoenen dagloners hebben door de lockdown-maatre­gelen geen inkomen en dus nauwe­lijks geld om voedsel te kopen. De kerk helpt waar mogelijk. Onze partners in o.a.…

kunnen we weer zingen?

Kerken hebben lang uitge­keken naar meer infor­matie over het zingen in de kerk. Er is inmiddels meer nieuws. Wij hebben het voor u op een rij gezet en ons protocol en format met deze infor­matie aangepast. U leest het allemaal in de corona­nieuws­brief…

Zuidelijk Afrika: wat is er met uw steun gebeurd?

Verschil­lende diaco­nieën vroegen ons om een rapportage van de noodhulp­actie vorig jaar voor Zuidelijk Afrika. Wat is er met het geld dat u als kerk of gemeen­telid hiervoor gaf gebeurd? Diaconaal consulent Erjan van der Linde schreef een rapportage…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Culemborg

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 19 september 2020, hele dag: Op Missie! dag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 1 oktober 2020, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2020, hele dag: bonds­zang­middag BCGZN
  • 6 oktober 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 6 oktober 2020, 23:59: Classis Groningen (Noorden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email