Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

Mattheüs-evangelie door Joodse ogen

Hoe leest een orthodoxe Jood het Mattheüs-evangelie? Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw? Op vrijdag 10…

sociaal werk ook na 17:00 uur

    Belang­rijke, aanvul­lende infor­matie na onze berichten in de corona­nieuws­brief van 30 november. Belangrijk voor jonge­renwerk / sociaal werk. Want tijdens het maken van de nieuws­brief werd ons de worsteling steeds duide­lijker: de…

betekenis voor de kerken

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november werden aanvul­lende strengere maatre­gelen bekend­ge­maakt. Wat betekenen die voor kerken?

geven

Net als heel veel mensen zijn we bij zending blij met geschenken. Mensen verza­melen (oude) postzegels en nemen de moeite die langs te brengen bij het Diensten­bureau. Daar zijn we blij mee, want ze leveren op jaarbasis nog altijd een paar duizend…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Middelburg

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl