Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGKV Surhuis­terveen

een van onze kerken

CGK Vlaar­dingen

een van onze kerken

CGK Urk Eben Haëzer

een van onze kerken

CGK Zwijn­drecht

een van onze kerken

CGK Haarlem

een van onze kerken

CGK Opperdoes

een van onze kerken

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

vacature TUA

    De Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn zoekt een beleids­me­de­werker / medewerker onder­wijs­ont­wik­keling (0,8 fte). In deze (deels) nieuwe functie ben je verant­woor­delijk voor de beleids­ont­wik­keling binnen de TUA in het algemeen. Daarnaast heb je speci­fieke aandacht…

actie LCJ: getuigen gevraagd

    Het LCJ, één van de jonge­ren­or­ga­ni­saties van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, gaat actie­voeren voor drie evange­li­sa­tie­pro­jecten in Nederland en hun eigen jeugdwerk. De actie­slogan dit jaar is: Getuigen gevraagd! Met de actie­op­brengst wil het LCJ een ambulance…

er komt een HSV-groot­let­­ter­­bijbel

    In samen­werking met stichting Herziening Staten­ver­taling en uitgever & drukker Royal Jongbloed werkt de CBB - Chris­te­lijke Bibli­o­theek voor Blinden en Slecht­zienden - komende maanden aan een groot­let­ter­uitgave van de Bijbel in de Herziene Staten­ver­taling. Daarvoor…

wie wil op onze homepage?

    Vanwege de nieuwe priva­cy­wet­geving hebben wij op onze homepage (www.cgk.nl) de foto’s van veel mensen vervangen door foto’s van kerkge­bouwen. We zijn er echter van overtuigd dat kerken méér zijn dan steen en glas. We laten daarom ook graag de leden van onze kerken…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email