Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

gesloten

    Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei is het Diensten­bureau gesloten vanwege Hemel­vaartsdag en een aanslui­tende vrije dag voor de medewerkers. Op de overige dagen zijn wij u graag van dienst!

format gebruiksplan kerkgebouw

Wanneer kerken de deuren weer openen, moeten zij ook een eigen gebruiksplan opstellen, voordat activi­teiten en erediensten worden hervat. Met het format gebruiksplan beschikt u snel over een uitge­werkt plan. In het format zijn de belang­rijkste…

missionair pionieren in Zwolle

'Geloof in Taal' uit Zwolle is onderweg om als pioniersplek van start te gaan. De komende tijd hoopt het team verder te werken aan een samen­wer­kings­over­een­komst, om vervolgens 3 jaar deel te nemen aan de Leerge­meen­schap Pionieren. Op 15 mei werd de…

doop en avondmaal

Het ziet ernaar uit dat het nog langere tijd gaat duren voordat we ‘normaal’ kunnen samen­komen in de kerk. Ook al is het behelpen, de verkon­diging kan via video­st­reaming doorgaan. Maar hoe zit het met de sacra­menten? We delen met u wat in breed…

richtlijnen erediensten en andere samenkomsten

In opdracht van deputaten contact met de overheid zonden wij op 15 mei een protocol naar de kerken­raden van onze kerken. Dit protocol bevat de richt­lijnen met betrekking tot de erediensten en andere kerke­lijke activi­teiten, waaraan we ons als…

vacature secretaresse zending

Het Diensten­bureau is op zoek naar een secre­ta­resse met een warm hart voor zending. Het betreft een veelzijdige, zelfstandige functie van 20 uur, met afwis­se­lende taken.  Je onder­steunt niet alleen het deputaat­schap zending en de zendings­con­sulent,…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Barend­recht

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 25 mei 2020, hele dag: generale synode
  • 20 juni 2020, hele dag: trainingsdag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 26 september 2020, hele dag: Op Missie! dag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 1 oktober 2020, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2020, hele dag: bonds­zang­middag BCGZN

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email