Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kunnen we weer zingen?

Kerken hebben lang uitge­keken naar meer infor­matie over het zingen in de kerk. Er is inmiddels meer nieuws. Wij hebben het voor u op een rij gezet en ons protocol en format met deze infor­matie aangepast. U leest het allemaal in de corona­nieuws­brief…

volgende synodeweek gepland

Het moderamen van de generale synode van onze kerken deelt mee dat een volgende synodeweek gepland staat voor DV 29 september tot en met 2 oktober. Met de regelings­com­missie van de synode is bekeken of op een verant­woorde manier op de huidige…

Zuidelijk Afrika: wat is er met uw steun gebeurd?

Verschil­lende diaco­nieën vroegen ons om een rapportage van de noodhulp­actie vorig jaar voor Zuidelijk Afrika. Wat is er met het geld dat u als kerk of gemeen­telid hiervoor gaf gebeurd? Diaconaal consulent Erjan van der Linde schreef een rapportage…

uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s

In de onlangs verzonden infor­ma­tie­brief (juni 2020) deden we een oproep om voor 1 juli de ANBI-gegevens te publi­ceren. Daarin maakten we ook melding van een mogelijke uitstel­re­geling. Inmiddels heeft de belas­ting­dienst deze regeling gepubli­ceerd:…

#jeugdwerkkan, vóór de zomervakantie!

Weer starten met offline jeugdwerk? De CGJO zette een paar ideeën op een rij om dat op een goede manier te doen. algemeen Denk van tevoren na over de breng- en haalmo­menten. Hoe regel je die? Denk na over de mogelijk­heden in jullie gebouw. Geef…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Culemborg

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 26 september 2020, hele dag: Op Missie! dag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 1 oktober 2020, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2020, hele dag: bonds­zang­middag BCGZN
  • 6 oktober 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 6 oktober 2020, 23:59: Classis Groningen (Noorden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email