Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Rouw en rituelen wereldwijd

De nieuwste Doorge­ven­uitgave heeft een bijzonder thema: de dood.  Over hoe je mensen in rouw kunt omringen als gemeente, met ervaringen uit Zuid-Afrika. Missi­o­naire diaconale werker Margot de Greef schreef een kwetsbaar verhaal over kwetsbare…

Zendingsnieuws: levens veranderen

Zendings­nieuws is uit! ‘De Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen, dat verandert ons leven,’ vertelt een Bijbel­ver­taler uit Botswana in een video-interview. Janetta Fokkema onder­steunt in Bolivia het zendingswerk. Ze geeft een kijkje achter de schermen. En is het echt waar dat je in Zuid-Afrika pas predikant kunt worden als je betrokken bent bij gemeentestichting?

nieuwsbrief CGK Missionair

Jonathan vertelt hoe hij, na diepe dalen, tot geloof kwam. Ds. Peter Visser gaf een gastles pionieren aan het Evange­lisch College. En hoe gastvrij is de kerk en is de kerk haar missi­o­naire roeping kwijt? Lees het in de nieuwsbrief!

het verhaal van Oleg Ljoebitsj

Ruim vijfen­twintig jaar geleden vroegen de zendings­mensen van de onafhan­ke­lijke Baptisten in de voormalige Sovjetunie aan Oleg Ljoebitsj: wil jij geen zendeling worden? Hij overlegde met zijn vrouw en met de gemeente waar hij, in West-Oekraïne, lid van was. Hij werd uitge­zonden, en kwam terecht in Norilsk, op het schier­eiland Tajmyr. Onlangs werd zijn levens­verhaal opgeschreven

kerken helpen in Pakistan

Kerken in Pakistan bieden namens onze kerken hulp in de onder­ge­stroomde gebieden. De eerste hulpgoe­deren zijn inmiddels aange­schaft en kwartier­makers zijn onderweg naar het rampgebied.

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email