Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

aanbeveling ds. Schenau #nietalleen

Een aanbe­veling van het moderamen van onze generale synode, preses Han Schenau:

'In tijden van dreiging riep de profeet Micha het volk Israël op om te vertrouwen op de Heere, en om met een ootmoedig hart en open handen ‘recht te doen’. Als chris­te­lijke kerken kunnen wij daaraan op een eigen manier vorm geven. Handen schudden doen we nu niet. Drie andere dingen kunnen we wel doen:

1. De handen vouwen

Bid voor de zieken en hun families. Bid voor allen die zorg dragen voor de zieken en voor mensen in risico­groepen. Bid voor hen die door de noodza­ke­lijke maatre­gelen diep in hun dagelijks bestaan geraakt worden. Bid voor de overheden om wijs beleid.

2. De handen uit de mouwen

Laten we omzien naar kwetsbare ouderen en naar anderen, die in een isolement dreigen te geraken. Bereid om te helpen, binnen onze kerke­lijke gemeente, maar ook in stad of dorp.

3. De handen ineen

We kunnen niet altijd al het goede doen dat we willen doen. Dat hoeft ook niet. Vaak kan in samen­werking met andere kerken, of via plaat­se­lijke diaconale platforms, meer worden gedaan.

Vanwege de nood der tijden - het is niet gebrui­kelijk dat het moderamen van de synode activi­teiten van deputaat­schappen aanbe­veelt - onder­steunen we van harte de betrok­kenheid van deputaten diaconaat bij de nationale actie #nietalleen.'

 

Alle Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zijn opgeroepen zich aan te sluiten bij het initi­atief #nietalleen.

contact: Diensten­bureau CGK via het e-mailadres in coronatijd: verbinding@cgk.nl.

___________________

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

Print Friendly, PDF & Email