Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

aanpassing richtlijnen en gebruiksplan

Bij het Diensten­bureau merken we veel beweging in de kerken om voorzichtig van start te gaan met kerkdiensten waarbij ook gemeen­te­leden weer aanwezig zijn. We krijgen geregeld vragen die we vaak van een antwoord kunnen voorzien. Meer algemene vragen en antwoorden delen we in de corona­vraagbaak op onze website. Zo bieden we graag onder­steuning om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij de eerste versie van de richt­lijnen en het gebruiksplan hadden we al aange­geven dat er een nieuwe versie zou komen als de ontwik­ke­lingen dat nodig maken. Intussen zijn er dingen veranderd die om aanpassing vragen en ook gelijk een antwoord zijn op vragen die we ontvangen. Zie onderaan dit bericht de links naar de aange­paste richt­lijnen en het aange­paste format gebruiksplan. In beide zijn de veran­de­ringen gemak­kelijk terug te vinden, want we hebben de wijzi­gingen rood gemaakt.

In het kort gaat het om de volgende onder­werpen:

  1. Bij de aantallen van maximaal 30 aanwe­zigen en hopelijk vanaf 1 juli maximaal 100 aanwe­zigen hoeven de medewerkers die nodig zijn voor de organi­satie van de dienst niet te worden meegeteld.
  2. Met royale ruimte tussen de diensten is het mogelijk om per dagdeel een dienst te organi­seren en dus maximaal drie diensten op een zondag in hetzelfde gebouw te beleggen. Een in de ochtend, een in de middag en een in de avond.
  3. Voor een aantal gemeen­te­leden is vanwege hun functie ruimte gemaakt om bij litur­gische hande­lingen als doop, avondmaal en handop­legging de ander­halve meter te doorbreken. In de nieuwe versie van de richt­lijnen worden daarvoor genoemd: voorganger, ouderling, diaken en kerkelijk/pastoraal werker. Voor de lokale situatie is het nodig dat u de mensen met een derge­lijke taak in uw gemeente, met hun functie benoemt in het gebruiksplan. Dit gebruiksplan moet aanwezig zijn in uw kerkgebouw zodat een handhaver (de overheid) er kennis van kan nemen.

Van harte wensen we u veel zegen toe bij het voorbe­reiden van de diensten en niet minder in de samen­komsten zelf. Al is er veel anders, we zijn met u blij dat we weer samen­komsten in onze kerken mogen houden.

Zie op onze website:

(de wijzi­gingen hebben we in rood weerge­geven).

_______

Bron: regie­groep corona Diensten­bureau in samen­werking met GKv en NGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email