Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

aanvragen eHerkenning (EH3) mogelijk voor kerken

Het is voor kerken nu mogelijk om eHerkenning met bevei­li­gings­niveau 3 aan te vragen. Dit is nodig om digitaal te commu­ni­ceren met bijvoor­beeld de Belas­ting­dienst en het UWV. Steeds meer zaken worden online geregeld en daarvoor is een digitale sleutel als eHerkenning (eID) nodig.

Sinds januari 2020 zijn alle plaat­se­lijke kerken ingeschreven in het handels­re­gister van de Kamer van Koophandel (KvK). Echter, omdat er geen namen van kerkbe­stuurders of kerkleden geregi­streerd staan, is de procedure iets aangepast en wordt er gewerkt met verkla­ringen omtrent rechts­per­soon­lijkheid en verte­gen­woor­diging van kerken.

Wat is eHerkenning?

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning en contro­leert het de digitale bevoegdheid van iemand (een ‘gebruiker’) die online een dienst wil afnemen. Het is in die zin te verge­lijken met DIGID voor natuur­lijke personen, maar bij eHerkenning verte­gen­woordig je een bedrijf of kerk. De kerkenraad (bestuur van de kerk) machtigt de gebruiker (bijvoor­beeld de penning­meester) om namens de kerk online zaken te regelen. eHerkenning werkt met betrouw­baar­heids­ni­veaus van 1 tot en met 5. Afhan­kelijk van het betrouw­baar­heids­niveau vindt er een toets plaats op de natuur­lijke persoon en de mate van machtiging die deze persoon heeft om namens de rechts­persoon (kerke­lijke gemeente) rechts­han­de­lingen te verrichten.

Waarvoor hebben kerken eHerkenning nodig?

Doordat veel zaken tegen­woordig via internet geregeld worden, neemt het belang van eHerkenning toe. Zo gaat de overheid steeds verder digita­li­seren en ook bedrijven bieden hun diensten vaak online aan. Een kerk met personeel in dienst (bijvoor­beeld een koster) heeft eHerkenning nodig voor UWV (werkge­ver­sportaal) of om de aangifte loonhef­fingen in te dienen met een inlog op Mijn Belas­ting­dienst Zakelijk. Maar denk ook aan het aanvragen van subsidies en derge­lijke bij gemeen­telo­ketten of andere instanties. Ook de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gaat straks via EH3 (nu nog via EH1).

Voor sommige kerken zal het hebben van eHerkenning nog niet direct nodig zijn, maar de verwachting is dat de digita­li­sering doorzet en dat er een moment komt dat het wel nodig is. Kerken die zelf de loonaan­gifte verzorgen, dienen met spoed eHerkenning aan te vragen, want het uitstel voor het doen van aangifte loonhef­fingen verloopt op 1 juli 2020.

Hoe aan te vragen?

Kerken en andere kerke­lijke rechts­per­sonen (bijvoor­beeld deputaat­schappen) die eHerkenning willen aanvragen, vragen bij het Diensten­bureau een verklaring van rechts­per­soon­lijkheid t.b.v. eHerkenning (verklaring A) aan via: info@cgk.nl.

Van het Diensten­bureau ontvangt u een invul­for­mulier voor identi­fi­catie van bevoegde personen (verklaring B), die ingevuld en onder­tekend dient te worden.

Beide documenten heeft u nodig voor uw aanvraag bij een leverancier eHerkenning.

Meer infor­matie vindt u in deze brief: 

  • brief aan kerken over eHerkenning
  •  

    Van de 6 erkende leveran­ciers eHerkenning heeft KPN met het CIO het voortouw genomen om de procedure voor kerken mogelijk te maken. Onder­staande presen­tatie geeft staps­gewijs het aanvraag­proces weer: 

  • toelichting KPN voor aanvragen eHerkenning kerken
  • Contact

    Voor vragen kunt u contact opnemen met het Diensten­bureau, de heer Bertjan Groot­hedde, telefoon: 0318 - 58 23 76.

    Print Friendly, PDF & Email