Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

advies kerk en overheid 26 maart

Het kabinet heeft bekend­ge­maakt dat voor samen­komsten van religieuze of levens­be­schou­we­lijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en mits betrok­kenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtst­bij­zijnde persoon, een uitzon­dering geldt op het samen­komst­verbod. Hierover heeft overleg plaats­ge­vonden met een afvaar­diging van de Boeddhis­tische Unie, het Contact­orgaan Moslims en Overheid, het Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken en de Hindoeraad en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verant­woor­delijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

 1. Dringend advies van de hierbij aange­sloten organi­saties is om ten aanzien van religieuze of levens­be­schou­welijk samenkomsten: 
  • de fysieke aanwe­zigheid bij alle samen­komsten zoveel mogelijk te beperken.
  • de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaats­vinden, dan wel uit te stellen.
 2. Bij de religieuze of levens­be­schou­we­lijke bijeen­komsten die doorgang dienen te vinden, uitvaarten en bruiloften, wordt gewezen op ieders verant­woor­de­lijkheid om: 
  • de maatre­gelen van het kabinet in acht te nemen,
  • met als uitgangspunt: zo klein als noodza­kelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en ten hoogste 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).
 3. De hierbij aange­sloten religieuze en levens­be­schou­we­lijke gemeen­schappen zullen de naleving van de maatre­gelen van het kabinet en de boven­staande uitgangs­punten in eigen kring bevorderen.

Aldus:
Gezamenlijk Commu­niqué van de Boeddhis­tische Unie, het Contact­orgaan Moslims en Overheid, het Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken en de Hindoeraad over religieuze en levens­be­schou­we­lijke bijeen­komsten op 26 maart 2020

 

foto: CGKV Doesburg
bron: inter­ker­kelijk contact overheids­zaken http://www.cioweb.nl/communique-religieuze-organisaties-beperk-erediensten-tot-een-uiterst-minimum/
contact: Diensten­bureau via het e-mailadres in coronatijd: verbinding@cgk.nl.

___________________

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl