Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

afwegingen voor kerkelijke vergaderingen

Op verschil­lende plekken in ons kerkverband worden voorbe­rei­dingen getroffen voor verga­de­ringen. De generale synode vergadert op 28 januari online. Ook voor classes en parti­cu­liere synodes staan verga­de­ringen gepland. De organi­sa­toren zien zich geplaatst voor de praktische vraag: hoe verga­deren wij op een zorgvuldige manier in de huidige fase van coron­a­maat­re­gelen (‘lockdown’) en hoe is dat als we weer terug mogen naar de voorlaatste fase (‘zeer ernstig')?

Per fase schetsen we de argumenten om een goede afweging te maken bij het organi­seren van een kerke­lijke verga­dering (kerkenraad, classis of parti­cu­liere synode). Deze verga­de­ringen vallen niet onder de categorie van ‘samen­komsten bedoeld om het geloof te belijden’, maar onder de categorie ‘samen­komsten om te zorgen voor de conti­nu­ering van het kerke­lijke leven’.

 

1. in een situatie van lockdown

Er geldt een strikte beperking van het samen­komen van groepen in een binnenruimte.

Daarom gelden de volgende uitgangspunten:

  • vermijden van contacten;
  • vermijden van reisverkeer;
  • verga­deren doe je in deze situatie alleen digitaal.

Uitzon­dering: als het echt noodza­kelijk is om toch bij elkaar te komen voor een verga­dering, dan mogen daar 30 personen bijeen zijn, die zich houden aan de afstands- en hygië­ne­maat­re­gelen. (Voor begra­fe­nissen geldt vanaf 25 januari een maximum van 50 personen).

 

2. in de situatie zeer ernstig

De maximale groeps­grootte in een binnen­ruimte is in deze fase: 30 personen, waarbij strikte naleving geldt van de overige afstands- en hygië­ne­maat­re­gelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

In deze fase gelden de volgende uitgangspunten:

  • beperken van aantal contacten;
  • beperken van reisverkeer;
  • verga­deren doe je digitaal als het kan, maar mag fysiek als het nodig is en binnen de aange­reikte kaders gebeurt.

Noot voor uitzon­de­rings­ge­vallen:
Voor conti­nu­ering van de dagelijkse werkzaam­heden (zoals bij verkiezing van ambts­dragers of het beroepen van een predikant) kan gebruik gemaakt worden van de algemene uitzon­de­ringen (econo­misch) om met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte samen te komen. Ook hier gelden de basis­regels.
Het spreekt vanzelf dat van deze uitzon­dering slechts in het meest dringende geval gebruik gemaakt moet worden en er eerst gekeken wordt of er geen digitale of andere mogelijk­heden zijn.

 

Wij hopen dat het kerkelijk leven op deze verga­der­ni­veaus ondanks de beper­kingen toch voldoende voortgang kan vinden.

_______

Bron: regie­groep corona

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email