Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

alles mag wat op 1,5 meter kan

Ja, dat geldt dus vanaf zaterdag 26 juni ook voor de kerken. Dé basis­regel voor alle activi­teiten binnen en buiten is: alles mag wat op 1,5 meter kan. Daarnaast blijven de overige basis­regels van kracht: was je handen, blijf thuis bij klachten en test bij klachten. Dat geldt voor kerkdiensten, koffie­drinken na de dienst binnen en buiten, ontmoe­tingen rond een barbecue bij iemand in de tuin enzovoort.

Dit geeft ineens veel meer ruimte om elkaar te ontmoeten, al zal in veel gevallen de hele gemeente nog niet in één keer op zondag bij elkaar kunnen komen. De ander­hal­ve­meter-afstand blijft namelijk gelden, ook tijdens de erediensten. Houd dus rekening met die afstand tussen de bezoekers.
Het blijft daarom goed om naast de fysieke kerkdienst ook de mogelijkheid te bieden om thuis de dienst te volgen.

In de route­kaart voor de kerken valt deze vierde stap van het openingsplan (zoals de overheid de verruiming noemt) onder de kolom ‘waakzaam’.

 

samenzang

Ook ten aanzien van de samenzang vervallen de beper­kingen. Daar zullen niet alleen de toeschouwers van sport­wed­strijden blij mee zijn. We hebben het zingen zeker ook in de kerken gemist.

Het zou zomaar kunnen, dat op dit punt het vertrouwen nog weer moet groeien. We hebben immers zo lange tijd niet of in beperkte mate gezongen, omdat juist zingen benoemd werd als een mogelijke bron van besmetting. Dat er nu ruimte komt om weer te zingen, heeft te maken met de steeds grotere groep gevac­ci­neerden en het relatief geringe aantal besmette personen. Hierdoor is het gevaar op besmetting tijdens samen­komsten erg klein geworden.

 

verantwoord

De ruimte die we ontvangen is en blijft ruimte om verant­woord mee om te gaan. Houd de cijfers daarom in de gaten. Mocht er in de directe omgeving van de kerk sprake zijn van extra besmet­tings­ge­vallen, wees dan verstandig in hoe u daarmee omgaat. Het is om deze reden voorlopig ook belangrijk om te blijven registreren wie de diensten bezoeken. Dat kan bij binnen­komst of via een aanmeld­pro­cedure vooraf.

Onder verant­woord omgaan met de gegeven ruimte, valt te denken aan:

  • mondkapjes zijn niet meer nodig, behalve op plekken waar het niet mogelijk is om de ander­hal­ve­me­ter­grens te waarborgen. Denk bijvoor­beeld aan momenten dat je elkaar in een krappe ruimte moet passeren bij het binnen­komen of naar buiten gaan van het kerkgebouw;
  • collec­teren gebeurt intussen op veel plaatsen digitaal. Het kan nu ook weer door collec­te­munten of geld in te zamelen. Gaat uw gemeente dat doen? Zorg dan voor een centrale collec­tezak, -schaal of -bus bij de uitgang, want het is nog niet toege­staan om de collec­tezak aan elkaar door te geven;
  • er is steeds aandacht gevraagd voor goede venti­latie. Het RIVM heeft laten weten dat het voor alle openbare gebouwen in de toekomst belangrijk is om te zorgen voor goede venti­latie. Dit geldt dus ook voor kerkgebouwen;
  • de 1,5 meter zou kunnen vervallen op het moment dat er bijeen­komsten zijn van mensen die allemaal gevac­ci­neerd zijn of die een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dit is voor de meeste situaties in het kerke­lijke leven geen optie, want daarmee ontzeg je iemand, die om welke reden ook geen vacci­natie wil ontvangen of geen test wil doen, de ruimte om deel te nemen aan een kerke­lijke activiteit. Maar als je in een kleinere kring bij elkaar bent en iedereen is daadwer­kelijk gevac­ci­neerd, dan kunnen de stoelen dus gerust dichter bij elkaar worden geplaatst.

 

bezinnen in de zomer

We gaan een mooie zomer tegemoet.’ Met die woorden dacht de minister aan de tijd van vakan­tie­vieren. Die mooie zomer ligt er ook voor de kerk. De deuren mogen ruimer open. Zoek ondanks de vakan­tietijd naar mogelijk­heden om daar gebruik van te maken. We hopen en bidden dat het met de besmet­tings­cijfers goed blijft gaan en we na de zomer mogen bouwen aan een nieuw kerkelijk seizoen, waarin weer heel wat meer kan dan in het afgelopen jaar. Laat de zomer ook een tijd zijn om de vraag te stellen: hoe zou de Here onze gemeente willen gebruiken in Zijn plan om de wereld te bereiken en waar moeten we dan na de zomer vooral aan werken met elkaar?

Uiterlijk donderdag 24 juni komt het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) met advies. Wij gaan ervanuit dat dit advies in lijn zal zijn met wat we hierboven hebben geschreven. Mocht het advies toch afwijken, dan zullen we hierover verder communiceren.

We wensen elkaar een mooie en zegen­rijke zomer­pe­riode toe!

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt en CIO, Rijks­overheid openingsplan stap 4

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl