Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

anbi

ANBI logo CGK

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belas­ting­dienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben een groeps­be­schikking ontvangen. Vanaf 1 januari 2008 komen alle zelfstandige onder­delen, samen­wer­kings­ver­banden en (andere) kerke­lijke rechts­per­sonen van ons kerkverband ‘automa­tisch’ in aanmerking voor de fiscale facili­teiten van vrijstelling van schen­kings- en succes­sie­recht, en voor aftrek­baarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Alle plaat­se­lijke kerken en de daaronder samen­han­gende organi­saties als diaconie, zendings­com­missie, evange­li­sa­tie­com­missie, werkgroepen hulpver­lening binnen- en buitenland, en de in het Jaarboek vermelde samen­wer­kings­ver­banden die tot ons kerkge­noot­schap behoren, vallen dus onder de afgegeven groeps­be­schikking vallen.

Wij adviseren om bij de tenaam­stelling van bankre­ke­ningen e.d. de naam van de kerk te gebruiken, bijvoor­beeld ‘Commissie Roemenië van de CGK te Heuvelheide’.

Voor meer infor­matie over de ANBI-regeling of andere finan­ciële zaken, kunt u contact opnemen met het Dienstenbureau.

 • ANBI-beschikking CGK

 • format ANBI-gegevens
 • waarom is ANBI belangrijk?

  Wie een gift geeft aan een ANBI-instelling, mag het bedrag aftrekken bij de aangifte inkom­sten­be­lasting. Bovendien is de ontvan­gende instelling (kerken of goede doelen) vrijge­steld van schenk- en erfbe­lasting. Voor leden van een kerk is de giften­aftrek een extra stimulans om te geven. Als een rechts­persoon die tot de CGK behoort niet aan de ANBI-regels voldoet, kan de ANBI-status vervallen. Dit zal dan een daling van kerke­lijke inkomsten tot gevolg hebben.

   

  ANBI-regels

  De CGK heeft van de belas­ting­dienst een groeps­be­schikking gekregen. Deze is van toepassing op alle rechts­per­sonen die tot de kerk behoren (zoals de plaat­se­lijke gemeenten en classicale verga­de­ringen). De voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, staan op de website van de belas­ting­dienst.

  Alleen de instel­lingen die voldoen aan de voorwaarden van de ANBI-regeling, kunnen in de groeps­be­schikking worden opgenomen. Het kan zijn dat één instelling binnen de groep op een bepaald moment niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dat heeft geen gevolgen voor de overige instel­lingen binnen de groep. Alleen de instelling die niet meer aan de voorwaarden voldoet, verliest haar ANBI-status.

  Publi­ca­tie­plicht

  Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI-status is met verplicht om op digitale manier (dus: online) trans­parant te zijn over: bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarre­kening en jaarverslag. Het kerkelijk onderdeel kan deze gegevens op een eigen website publi­ceren, maar daarnaast is het ook belangrijk deze gegevens te publi­ceren op de lande­lijke CGK-website, omdat deze website (cgk.nl/anbi-lijst) voor de fiscus de formele referentie is.

   

  wat moet er online te zien zijn?

  1. naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechts­persoon (NB: de kerkor­delijk juiste naam!);
  2. het RSIN- of fiscaal nummer;
  3. KvK nummer;
  4. contact­ge­gevens (post- of bezoe­kadres, telefoon­nummer of e-mailadres);
  5. bestuurs­sa­men­stelling (géén namen en/of adressen bestuursleden); 
  6. het eigen beleidsplan (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Neder­lands) met verwijzing (link) naar beleidsplan lande­lijke kerk; 
  7. het belonings­beleid (verwezen kan worden naar de richt­lijnen van deputaten finan­ciële zaken (voor predi­kanten) en naar de regeling arbeids­voor­waarden Protes­tantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing); 
  8. de doelstelling van de instelling (duide­lijke samenvatting); 
  9. een (jaarlijks) verslag van de uitge­oe­fende activi­teiten (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Nederlands);
  10. een finan­ciële verant­woording: samen­vatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar en voorgaand boekjaar. Een beknopt overzicht van de voorge­nomen beste­dingen met toelichting daarop (begroting huidig boekjaar).

   

  wat doet het Dienstenbureau?

  1. Het Diensten­bureau heeft alle tot de CGK behorende kerkrech­te­lijke rechts­per­sonen via het CIO doorge­geven aan de Belastingdienst.
  2. Wij zorgen ervoor dat deze rechts­per­sonen vindbaar zijn op cgk.nl/anbi.
  3. Wij verzorgen ook de (adres)wijzigingen naar de Belas­ting­dienst. Dat geldt ook voor mutaties van rechts­per­sonen (bijv. samengaan, stichting of opheffing van gemeenten).
  4. Wij spannen ons in om erop toe te zien dat alle zelfstandige onder­delen (plaat­se­lijke kerken) blijven voldoen aan de wette­lijke criteria die gelden voor alle ANBI-instellingen.

  wat moet u doen?

  1. Gebruik het format op de website om de vereiste trans­pa­ran­tie­ge­gevens in te vullen. Let op dat u bij de finan­ciële cijfers ook de cijfers van de diaconie meeneemt.
  2. Zet het ingevulde format online en mail het document jaarlijks voor 1 juli (liefst in april/mei) naar het Diensten­bureau: b.groothedde@cgk.nl

   Wilt u nog meer weten? Mail dan naar b.groothedde@cgk.nl.

   giftenaftrek vrijwilligers ANBI-instelling

   Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkom­sten­be­lasting bestaan misver­standen. Het is bijvoor­beeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwil­li­gers­ver­klaring hebt.

   De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken hebben een groeps­be­schikking ANBI. Onder deze beschikking vallen alle onder­delen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken op regionaal en plaat­selijk niveau, zoals de {gemeenten/kerken}.

   Daarom heeft de belas­ting­dienst deze brief aan het Diensten­bureau gezonden, met het verzoek dit bekend te maken aan alle instel­lingen die onder de groeps­be­schikking vallen.

   De bedoelde brief is hieronder te downloaden.

  1. brief belas­ting­dienst d.d. 22-2-2011 inzake giftenaftrek
  2. In deze brief wordt nader toege­licht wanneer een vrijwil­liger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

   • als de vrijwil­liger afziet van een vergoeding voor zijn inzet;
   • als de vrijwil­liger kosten maakt en daarvoor geen vergoeding krijgt of daarvan afziet.

   Voor nadere infor­matie kunt u zich wenden tot de belas­ting­te­lefoon (0800-0543) of tot het Diensten­bureau (telefoon: 0318-582355).

   Neem contact op met uw lokale gemeente/kerk om na te gaan of deze een regeling heeft getroffen voor een vrijwil­li­gers­ver­goeding die voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

    

   ANBI-lijst kerken

   Klik hier voor de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaat­se­lijke kerken.

   ANBI-lijst classes en ps

   Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de parti­cu­liere synodes.

   ANBI-lijst overige

   Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoor­beeld deputaat­schappen en bonden.

   Print Friendly, PDF & Email