Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

anbi

ANBI logo CGKMet ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belas­ting­dienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkom­sten­be­lasting. Bovendien is de ontvan­gende instelling vrijge­steld van schenk- en erfbe­lasting…

In het kader is door de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken van de Belas­ting­dienst een groeps­be­schikking ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onder­delen, samen­wer­kings­ver­banden en (andere) kerke­lijke rechts­per­sonen van ons kerkverband ‘automa­tisch’ in aanmerking komen voor de fiscale facili­teiten van vrijstelling van schen­kings- en succes­sie­recht, alsmede aftrek­baarheid van giften voor de inkom­sten­be­lasting.

In concreto betekent dit dat alle plaat­se­lijke kerken en de daaronder samen­han­gende organi­saties zoals diaconie, zendings­com­missie, evange­li­sa­tie­com­missie, werkgroepen hulpver­lening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samen­wer­kings­ver­banden die tot ons kerkge­nooot­schap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groeps­be­schikking vallen.

Geadvi­seerd wordt bij de tenaam­stelling van bankre­ke­ningen e.d. de naam van de kerk te gebruiken, bijvoor­beeld ‘Commissie Roemenië van de CGK te Heuvel­heide’.

Voor meer infor­matie over de ANBI-regeling of andere finan­ciële zaken, kunt u ook contact opnemen met deputaten finan­ciële zaken.

 

 • ANBI-beschikking CGK

 • lijst van kerken tbv ANBI (2017-04-11)

 • format ANBI-gegevens
 • nieuwe ANBI-regels

  De CGK heeft van de belas­ting­dienst een groeps­be­schikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechts­per­sonen (de plaat­se­lijke gemeenten en classicale verga­de­ringen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regel­geving te maken.

  Kerkge­noot­schappen en hun zelfstandige onder­delen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de CGK: de gemeenten, classicale verga­de­ringen en de lande­lijke kerk met haar deputaat­schappen en diensten­or­ga­ni­satie. Andere stich­tingen en vereni­gingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkge­noot­schappen is dus een uitzon­dering gemaakt.

  waarom is ANBI belangrijk?

  Voor gemeen­te­leden is de giften­aftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechts­persoon die tot de CGK behoort niet aan de ANBI-regels, dan kan de ANBI-status vervallen. Met daling van kerke­lijke inkomsten tot gevolg.

  trans­pa­rantie verplicht

  Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI status wordt verplicht om op digitale wijze (dus: online) trans­parant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarre­kening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publi­ceren, maar het is ook mogelijk deze te publi­ceren op bijvoor­beeld een publi­ca­tie­portaal of op de lande­lijke CGK-website.
  Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link naar deze speci­fieke gegevens wordt door het Diensten­bureau doorge­geven aan de belas­ting­dienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.
  De infor­matie dient uiterlijk 1-1-2016 online te staan.

  wat moet er online te zien zijn?

  1. Naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechts­persoon (NB: de kerkor­delijk juiste naam!).
  2. Het RSIN- of fiscaal nummer.
  3. Contact­ge­gevens (post- of bezoe­kadres, telefoon­nummer of e-mailadres).
  4. Bestuurs­sa­men­stelling (géén namen en/of adressen bestuurs­leden).
  5. Het eigen beleidsplan (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Neder­lands) met verwijzing (link) naar beleidsplan lande­lijke kerk.
  6. Het belonings­beleid (verwezen kan worden naar de richt­lijnen van deputaten finan­ciële zaken (voor predi­kanten) en naar de regeling arbeids­voor­waarden Protes­tantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing).
  7. De doelstelling van de instelling (duide­lijke samen­vatting).
  8. Een (jaarlijks) verslag van de uitge­oe­fende activi­teiten (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Neder­lands).
  9. Een finan­ciële verant­woording: samen­vatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 betreft dit de cijfers over het boekjaar 2014.
  10. Een beknopt overzicht van de voorge­nomen beste­dingen met toelichting daarop (begroting).

  wat doet het Diensten­bureau?

  1. Het Diensten­bureau heeft alle tot de CGK behorende kerkrech­te­lijke rechts­per­sonen via het CIO doorge­geven aan de Belas­ting­dienst.
  2. Wij zorgen ervoor dat alle rechts­per­sonen vindbaar zijn op www.cgk.nl/anbi.
  3. In de loop van 2015 voegen we hier ook de RSIN-nummers aan toe (Rechts­per­sonen en Samen­ver­wer­kings­ver­banden Infor­ma­tie­nummer), zodra de Belas­ting­dienst die aan ons doorgeeft.
  4. Wij verzorgen ook de (adres)wijzigingen naar de Belas­ting­dienst. Dat geldt ook voor mutaties van rechts­per­sonen (bijv. samengaan, stichting of opheffing van gemeenten).
  5. Indien u geen eigen website heeft, kunnen wij op de lande­lijke website een directe link voor uw infor­matie verzorgen.

  wat moet u doen?

  1. Controleer of uw kerk/rechtspersoon juist is vermeld op de lijst van rechts­per­sonen op de website van de CGK: www.cgk.nl/anbi. Geef wijzi­gingen aan het Diensten­bureau door.
  2. Gebruik bijgaand format om de vereiste trans­pa­ran­tie­ge­gevens te vullen.
  3. Zet het ingevulde format online. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de speci­fieke gegevens beschikbaar komt. Geef de directe link door aan het Diensten­bureau.

  Wilt u nog meer weten? Mail dan naar j.vandenberg@cgk.nl.

  giften­aftrek vrijwil­ligers ANBI-instelling

  De belas­ting­dienst heeft een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instel­lingen (ANBI’s) over de giften­aftrek door vrijwil­ligers die voor een ANBI-instelling actief zijn.
  Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkom­sten­be­lasting bestaan misver­standen. Het is bijvoor­beeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwil­li­gers­ver­klaring hebt.

  De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken hebben een groeps­be­schikking ANBI. Onder deze beschikking vallen alle onder­delen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken op regionaal en plaat­selijk niveau, zoals de {gemeenten/kerken}.

  Daarom heeft de belas­ting­dienst deze brief aan het Diensten­bureau gezonden, met het verzoek dit bekend te maken aan alle instel­lingen die onder de groeps­be­schikking vallen.

  De bedoelde brief is hieronder te downloaden.

 • brief belas­ting­dienst d.d. 22-2-2011 inzake giften­aftrek
 • In de brief wordt nader toege­licht wanneer een vrijwil­liger in aanmerking kan komen voor giften­aftrek:

  • als de vrijwil­liger afziet van een vergoeding voor zijn inzet;
  • als de vrijwil­liger kosten maakt en daarvoor geen vergoeding krijgt of daarvan afziet.

  Voor nadere infor­matie kunt u zich wenden tot de belas­ting­te­lefoon (0800-0543) of tot het Diensten­bureau (telefoon: 0318-582350).

  Over de vraag of uw lokale gemeente/kerk een regeling heeft getroffen voor een vrijwil­li­gers­ver­goeding die voldoet aan de eisen van de belas­ting­dienst dient u contact op te nemen met deze gemeente/kerk.

  ANBI-lijst kerken

  Klik hier om de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaat­se­lijke kerken te bekijken.

  ANBI-lijst classes en ps

  Klik hier om de ANBI-gegevens van de classes en de parti­cu­liere synodes te bekijken.

  ANBI-lijst overige

  Klik hier om de ANBI-gegevens van bijvoor­beeld deputaat­schappen en bonden te bekijken.

  Print Friendly, PDF & Email