Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

anbi

ANBI logo CGK

Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belas­ting­dienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben een groeps­be­schikking ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onder­delen, samen­wer­kings­ver­banden en (andere) kerke­lijke rechts­per­sonen van ons kerkverband ‘automa­tisch’ in aanmerking komen voor de fiscale facili­teiten van vrijstelling van schen­kings- en succes­sie­recht, alsmede aftrek­baarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Concreet betekent dit dat alle plaat­se­lijke kerken en de daaronder samen­han­gende organi­saties zoals diaconie, zendings­com­missie, evange­li­sa­tie­com­missie, werkgroepen hulpver­lening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samen­wer­kings­ver­banden die tot ons kerkge­noot­schap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groeps­be­schikking vallen.

 Geadvi­seerd wordt bij de tenaam­stelling van bankre­ke­ningen e.d. de naam van de kerk te gebruiken, bijvoor­beeld ‘Commissie Roemenië van de CGK te Heuvelheide’.

 Voor meer infor­matie over de ANBI-regeling of andere finan­ciële zaken, kunt u contact opnemen met het Dienstenbureau.

 • ANBI-beschikking CGK

 • lijst van kerken tbv ANBI (2017-04-11)

 • format ANBI-gegevens
 • waarom is ANBI belangrijk?

  Wie aan een ANBI-instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkom­sten­be­lasting. Bovendien is de ontvan­gende instelling vrijge­steld van schenk- en erfbe­lasting. Voor gemeen­te­leden is de giften­aftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechts­persoon die tot de CGK behoort niet aan de ANBI-regels, dan kan de ANBI-status vervallen. Met daling van kerke­lijke inkomsten tot gevolg.

  ANBI-regels

  De CGK heeft van de belas­ting­dienst een groeps­be­schikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechts­per­sonen (de plaat­se­lijke gemeenten en classicale verga­de­ringen e.d. De voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, staan op de site van de belas­ting­dienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/

  Alleen de instel­lingen die voldoen aan de voorwaarden van de ANBI-regeling, kunnen in de groeps­be­schikking worden opgenomen. Het kan zijn dat één instelling binnen de groep op een bepaald moment niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dat heeft geen gevolgen voor de overige instel­lingen binnen de groep. Alleen de instelling die niet meer aan de voorwaarden voldoet, verliest haar ANBI-status.

  Publi­ca­tie­plicht

  Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI-status is met ingang van 2016 verplicht om op digitale wijze (dus: online) trans­parant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarre­kening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publi­ceren, maar daarnaast is het ook belangrijk deze te publi­ceren op de lande­lijke CGK-website, omdat de website cgk.nl/anbi-lijst voor de fiscus de formele referentie is.

  wat moet er online te zien zijn?

  1. Naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechts­persoon (NB: de kerkor­delijk juiste naam!).
  2. Het RSIN- of fiscaal nummer.
  3. Contact­ge­gevens (post- of bezoe­kadres, telefoon­nummer of e-mailadres).
  4. Bestuurs­sa­men­stelling (géén namen en/of adressen bestuursleden).
  5. Het eigen beleidsplan (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Neder­lands) met verwijzing (link) naar beleidsplan lande­lijke kerk.
  6. Het belonings­beleid (verwezen kan worden naar de richt­lijnen van deputaten finan­ciële zaken (voor predi­kanten) en naar de regeling arbeids­voor­waarden Protes­tantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing).
  7. De doelstelling van de instelling (duide­lijke samenvatting).
  8. Een (jaarlijks) verslag van de uitge­oe­fende activi­teiten (hoofd­lijnen in begrij­pelijk Nederlands).
  9. Een finan­ciële verant­woording: samen­vatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar en voorgaand boekjaar. Een beknopt overzicht van de voorge­nomen beste­dingen met toelichting daarop (begroting huidig boekjaar).

  wat doet het Dienstenbureau?

  1. Het Diensten­bureau heeft alle tot de CGK behorende kerkrech­te­lijke rechts­per­sonen via het CIO doorge­geven aan de Belastingdienst.
  2. Wij zorgen ervoor dat deze rechts­per­sonen vindbaar zijn op cgk.nl/anbi.
  3. Wij verzorgen ook de (adres)wijzigingen naar de Belas­ting­dienst. Dat geldt ook voor mutaties van rechts­per­sonen (bijv. samengaan, stichting of opheffing van gemeenten).
  4. Wij spannen ons in om er op toe te zien dat alle zelfstandige onder­delen (plaat­se­lijke kerken) blijven voldoen aan de wette­lijke criteria die gelden voor alle ANBI-instellingen.
  5. Indien u geen eigen website heeft, kunnen wij op de lande­lijke website een directe link voor uw infor­matie verzorgen.

  wat moet u doen?

  1. Controleer of uw kerk/rechtspersoon juist is vermeld op de lijst van rechts­per­sonen op de website van de CGK: cgk.nl/anbi/
   En of uw kerk/rechtspersoon onder de juiste naam te vinden is bij de belas­ting­dienst ANBI-zoeker:  www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
   Geef wijzi­gingen aan het Diensten­bureau door.
  1. Gebruik het format op de website om de vereiste trans­pa­ran­tie­ge­gevens in te vullen. Let hierbij op dat bij de finan­ciële cijfers u ook de cijfers van de diaconie meeneemt.
  2. Zet het ingevulde format online en mail het document jaarlijks voor 1 juli (liefst in april/mei) naar het Diensten­bureau (b.groothedde@cgk.nl)

  Wilt u nog meer weten? Mail dan naar b.groothedde@cgk.nl.

  giftenaftrek vrijwilligers ANBI-instelling

  De belas­ting­dienst heeft een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instel­lingen (ANBI’s) over de giften­aftrek door vrijwil­ligers die voor een ANBI-instelling actief zijn.
  Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkom­sten­be­lasting bestaan misver­standen. Het is bijvoor­beeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwil­li­gers­ver­klaring hebt.

  De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken hebben een groeps­be­schikking ANBI. Onder deze beschikking vallen alle onder­delen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken op regionaal en plaat­selijk niveau, zoals de {gemeenten/kerken}.

  Daarom heeft de belas­ting­dienst deze brief aan het Diensten­bureau gezonden, met het verzoek dit bekend te maken aan alle instel­lingen die onder de groeps­be­schikking vallen.

  De bedoelde brief is hieronder te downloaden.

 • brief belas­ting­dienst d.d. 22-2-2011 inzake giftenaftrek
 • In de brief wordt nader toege­licht wanneer een vrijwil­liger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

  • als de vrijwil­liger afziet van een vergoeding voor zijn inzet;
  • als de vrijwil­liger kosten maakt en daarvoor geen vergoeding krijgt of daarvan afziet.

  Voor nadere infor­matie kunt u zich wenden tot de belas­ting­te­lefoon (0800-0543) of tot het Diensten­bureau (telefoon: 0318-582355).

  Over de vraag of uw lokale gemeente/kerk een regeling heeft getroffen voor een vrijwil­li­gers­ver­goeding die voldoet aan de eisen van de belas­ting­dienst dient u contact op te nemen met deze gemeente/kerk.

   

  ANBI-lijst kerken

  Klik hier om de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaat­se­lijke kerken te bekijken.

  ANBI-lijst classes en ps

  Klik hier om de ANBI-gegevens van de classes en de parti­cu­liere synodes te bekijken.

  ANBI-lijst overige

  Klik hier om de ANBI-gegevens van bijvoor­beeld deputaat­schappen en bonden te bekijken.
  Print Friendly, PDF & Email