Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

armoedeonderzoek 2019

taats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding.

Het rapport werd haar namens de kerken aange­boden door bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katho­lieke Kerk) en scriba René de Reuver (Protes­tantse Kerk Nederland). Onze beide diaconaal consu­lenten, Rudolf Setz en Erjan van der Linde, woonden de bijeen­komst bij namens de CGK.

Het rapport geeft de resul­taten weer van het onderzoek naar materiële en immate­riële, indivi­duele en collec­tieve hulpver­lening die plaat­se­lijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die in finan­ciële knelpo­sities komen.

Aansluitend op de overhan­diging luisterden de bezoekers naar mensen die zelf in armoede leven, gevolgd door een discussie met betrok­kenen uit kerken, maatschap­pe­lijke organi­saties en politiek over wat kerken tegen­komen en het beleid dat kerk en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Het Amster­damse daklo­zenkoor De Straat­klinkers trad op.

Lees meer over het onderzoek:

Wilt u het boekje ‘Arm. En wat doet de kerk?’ met uw diaconie bespreken, dan volgen hieronder een aantal vragen die als handvat kunnen dienen.

Een inspi­rerend bezin­nings­moment gewenst!

1. Is de betrok­kenheid bij kwetsbare groepen vanuit onze gemeente toege­nomen de afgelopen jaren. Welke groepen hebben we in beeld?

2. In hoeverre is er een taboe op armoede in onze gemeente? Hoe is dat doorbroken of zou dat doorbroken kunnen worden?

3. Op pagina 17 staat een verhaal van Jeanette de Waard uit Amsterdam en de CGK Hoogeveen. Lees dat verhaal en bespreek de vraag: Is een derge­lijke uitwis­seling iets voor onze gemeente?

4. Laat iemand van de diaconie de cijfers die op pagina 21–25 goed doorlezen, presenteer dat aan de andere diakenen of de kerkenraad en bespreek de vraag: Sluit dit aan bij wat we zelf in onze gemeenten en in de omgeving zien?

5. Zou er ruimte zijn om als gemeente een project op te pakken of daarbij betrokken te raken? Hoe waarderen we een project zoals ‘budget­koken’ - beschreven op pagina 27?

6. Is schuld­hulp­ver­lening voldoende geborgd in of vanuit de gemeente? (pagina 39). Zijn de organi­saties die genoemd zijn op pagina 44 en 45 actief in de omgeving van onze gemeente?

7. Het onderzoek zegt dat vluch­te­lingen uit Syrië en Eritrea de hoogste armoederisico’s lopen. Zien wij mogelijk­heden voor veran­dering of ontwik­keling als we kijken naar vluch­te­lingen?

 

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE.
Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Spreuken 19:17

 

Print Friendly, PDF & Email