Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

armoedeonderzoek 2019

Staats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding.

Het rapport werd haar namens de kerken aange­boden door bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katho­lieke Kerk) en scriba René de Reuver (Protes­tantse Kerk Nederland). Onze beide diaconaal consu­lenten, Rudolf Setz en Erjan van der Linde, woonden de bijeen­komst bij namens de CGK.

Het rapport geeft de resul­taten weer van het onderzoek naar materiële en immate­riële, indivi­duele en collec­tieve hulpver­lening die plaat­se­lijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die in finan­ciële knelpo­sities komen.

Aansluitend op de overhan­diging luisterden de bezoekers naar mensen die zelf in armoede leven, gevolgd door een discussie met betrok­kenen uit kerken, maatschap­pe­lijke organi­saties en politiek over wat kerken tegen­komen en het beleid dat kerk en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Het Amster­damse daklo­zenkoor De Straat­klinkers trad op.

Lees meer over het onderzoek:

Print Friendly, PDF & Email