Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

pionieren in Veenendaal-Oost

Actua­li­teiten In de nagel­nieuwe wijk Veenendaal-Oost zijn de afgelopen jaren zo’n 7.000 mensen komen wonen. Een kerkgebouw was alleen niet gepland in de wijk. Wel een zogenoemd Ontmoe­tingshuis, waar ook de Hervormde wijkge­meente Oost samen­komst. Vanuit het...

armoedeonderzoek 2019

Staats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding. Het rapport werd haar namens de kerken aange­boden door bisschop...

generale synode 12/11/19

generale synode De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam. Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van...

generale synode 13/11/19

generale synode Op de agenda staat aller­eerst het punt van het afvaar­digen van niet-CGK broeders naar classis­ver­ga­de­ringen. De vorige synode besloot dat deze broeders geen stemrecht hebben op deze verga­de­ringen. Een aantal gemeentes heeft revisie aange­vraagd...

generale synode 15/11/19

Henriette Bal Na de chris­te­lijke opening door de voorzitter wordt de bespreking van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht vervolgd. De synode besluit om in te zetten op een lande­lijke of regionale commissie voor appel­zaken, dit gaat de komende tijd...