Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

avondklok

Vanaf zater­dag­avond 23 januari geldt (in ieder geval) tot en met woens­dag­ochtend 10 februari een avondklok (tussen 21:00 uur en 04.30 uur). Wat zijn de conse­quenties voor kerken?

Kerkge­noot­schappen kunnen voor dringende werkzaam­heden die geen uitstel velen, een beroep toen op een van de uitzon­de­ringen op de regels voor de avondklok, namelijk die voor noodza­ke­lijke werkzaam­heden. Hierbij valt te denken aan crisis­pas­toraat, digitale kerkdiensten en niet uit te stellen voorbe­rei­dingen van uitvaarten. Het is mogelijk dat voor dringende diaconale werkzaam­heden ook een beroep kan worden gedaan op een ander onderdeel van de regeling avondklok, namelijk 'als … een hulpbe­hoevend persoon dringend (medische) hulp nodig heeft.'

 

betrokken bij de organisatie van een digitale kerkdienst

Denk aan voorgangers of noodza­ke­lijke medewerkers als kosters, organisten, geluids- en beeld­technici. Als zij vanwege een digitale kerkdienst op zondag­avond (of een andere avond) onderweg zijn van of naar de locatie waar deze kerkdienst wordt uitge­zonden, kunnen zij mét onder­te­kende verkla­ringen na 21:00 uur buiten zijn.

 

twee formulieren invullen

Elke predikant, pastoraal werker of medewerker aan digitale diensten dient 2 formu­lieren in te vullen: een eigen verklaring en een werkge­vers­ver­klaring. U kunt beide downloaden via de genoemde links. Overigens krijgt voor deze gelegenheid het begrip ‘werkgever’ een functi­onele invulling in de zin van bevoegd kerkelijk gezag c.q. kerkelijk bestuur.
Van de werkge­vers­ver­klaring zijn 2 invul­voor­beelden beschikbaar (deze pdf's kunt u invullen met uw eigen gegevens): 

 • werkge­vers­ver­klaring predi­kanten invulvoorbeeld
 • werkge­vers­ver­klaring medewerkers digitale dienst invulvoorbeeld
 • Voor beide (werkgevers)verklaringen geldt:

  • U wordt geadvi­seerd deze verklaring af te laten geven door de voorzitter van het betref­fende kerkbe­stuur / de betref­fende kerkenraad (afhan­kelijk van of het om een landelijk, regionaal of plaat­selijk belang gaat).
  • Het formulier mag digitaal worden getoond door de houder, en behoeft dan niet te worden ondertekend.

  Bij de eigen verklaring dient in elk geval te worden vermeld dat het om 'noodza­ke­lijke werkzaam­heden' gaat, als verbinding naar de 'werkge­vers­ver­klaring'.

  geen eigen teksten

  Het is de bedoeling dat u deze gepubli­ceerde verkla­ringen gebruikt en geen eigen teksten hanteert. Dit onder meer vanwege de herken­baarheid voor contro­le­rende instanties. Vermijd het woord 'vrijwil­liger'.

   

   

  links naar Rijksoverheid

  Zie ook de infor­matie van de Rijks­overheid op:

  _______

  Bron: regie­groep corona, CIO, Rijks­overheid

  Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

  alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
  Print Friendly, PDF & Email