Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wees voorbereid

Het liefst zien we dat er verruiming komt van de maatre­gelen of in elk geval meer ruimte voor het houden van de diensten en het oppakken van het kerkenwerk. Daarbij is het elke keer meebe­wegen met de maatre­gelen die de overheid moet nemen op grond van het aantal besmettingen.

 

langere termijn

Wij willen adviseren om de blik iets verder te leggen, omdat de mogelijk­heden op iets langere termijn er echt wel weer lijken te komen. Dat zal zeker zo zijn als het aantal gevac­ci­neerden is toege­nomen. De route­kaart kerken die in maart 2021 verscheen is een goed hulpmiddel om te kijken naar wat mogelijk is zodra we in ons land in een andere fase van besmet­tingen terecht komen.

 

stel vragen over hoe opnieuw starten

In plaats van de focus te leggen op het nu, is het goed om na te denken hoe je dan gaat beginnen.

  1. Hoe help je je gemeen­te­leden om de kerkgang weer op te pakken en het vertrouwen terug te vinden om in een grotere groep samen te komen?
  2. Hoe ga je je stap voor stap voorbe­reiden op het nieuwe kerke­lijke seizoen om dan hopelijk heel veel activi­teiten van het kerke­lijke leven weer gewoon op te pakken?
  3. Wat vraagt daarbij om extra aandacht en hoe richt je dat met elkaar in?
  4. Wat moet er misschien echt anders na corona en wat is daarvoor nodig?

Deze vragen zouden wel eens belang­rijker kunnen zijn dan er nu hunkerend naar uit te kijken dat we weer meer mogen. Al is het begrij­pelijk dat we daar enorm naar verlangen.

Een goede voorbe­reiding met de blik wat verder vooruit geeft rust en is behulpzaam om het werk samen weer op te kunnen pakken.

 

dank

Als kerkenraad kun je dit ook commu­ni­ceren met de gemeente. Denk er bijvoor­beeld over na hoe je God gaat danken als je weer echt samen mag komen en hoe je dat moment kunt markeren met een bijzondere viering van het heilig avondmaal.

 

begin seizoen 20-21

Aan het begin van dit seizoen publi­ceerden we een impressie van de start in verschil­lende kerken. Na de zomer was er tijdelijk wat meer mogelijk, en we hopen dat dit ook geldt voor de start van seizoen 21-22. Nog eens terug­lezen? Het staat hier.

_______

Bron: regie­groep corona

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email