Klachtenprocedure inzake misbruik

De generale synode heeft op 22 november 2001 met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties een klachtenprocedure vastgesteld en een commissie seksueel misbruik benoemd. Tevens werd in dit verband besloten een gedragscode als morele richtlijn te aanvaarden.

Meldpunt

Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.
Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken).

Geschillencommissie

Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeenteleden, tussen kerkenraadsleden onderling of deputaatschappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.