Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

besluiten generale synode 2019-2022

Deze week verschijnt het beslui­ten­boekje van de generale synode 2019-2022. Vanuit het Diensten­bureau wordt het in de loop van deze en volgende week verzonden naar de kerken­raden, predi­kanten en andere belanghebbenden.

De generale synode wordt in de loop van 2022 heropend en behandelt dan de dossiers kerk-zijn, ambt, vrouw en ambt, en kerke­lijke eenheid met het oog op besluitvorming.

Download het beslui­ten­boekje hier.

___

De Heere gaf stof tot spreken, de boodschap­sters van de goede tijding vormden een groot leger’
Psalm 68:12 (HSV)

Het beslui­ten­boekje is gepubli­ceerd naar aanleiding van de generale synode die begon in 2019. Dat jaartal zal voor altijd verbonden blijven aan COVID-19, het corona­virus. Dit virus greep in op de wijze waarop de synodale verga­de­ringen hun beslag kregen. Zo moest er in de loop van 2020 digitaal vergaderd worden.

Ondanks de belem­me­ringen en tegen­slagen bouwt de Heere ook in de 21e eeuw door aan zijn kerk. Wat zich ook aan tegen­stand tegen de komst van de Messias zou verheffen, het houdt geen stand voor zijn Aange­zicht. Hij rijdt door de vlakke velden, zegt Psalm 68. Die velden zijn vlak geworden omdat alles (in heel de schepping) zich buigt voor Hem. Daarmee krijgt deze Psalm onmis­kenbaar een escha­to­lo­gische doorkijk.

Te midden van de strijd geeft de Heere stof tot spreken. De echo ervan weerklinkt bij de vrouwen die thuis zijn en niet meededen aan de strijd. Zij ontvangen het rapport van het strijdveld: er is een over- winning geboekt. Thuis­blijvers snakken naar goed nieuws.

De Griekse Septu­a­ginta vertaalt het Hebreeuwse woord‘boodschapsters’ met ‘evange­listen’; het is een blijde boodschap. Zo gaat het de eeuwen door wanneer God zijn volk leidt. Wel het meest wordt dat zichtbaar op de paasmorgen. Het lege graf vraagt om verkon­diging van de goede tijding.

De overwinning die met Pasen door vrouwen werd verkondigd, krijgt in het eind der tijd een weer- klank in heel de schepping. Alle konink­rijken buigen zich en ten slotte zal ook heel Israël met de lof- zang op God instemmen.

Het is onze harte­lijke wens dat ook deze besluiten aan die lofzang mogen bijdragen. In harte­lijke verbon­denheid aan de Heere, namens het moderamen,

S.P. Roosendaal, scriba II

 

Print Friendly, PDF & Email