Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

betekenis voor de kerken

Wat betekenen de maatre­gelen die op 28 november ingingen voor de kerken?

geen activiteiten na 17:00 uur

De algemene regel is: na 17.00 uur geen activi­teiten meer. Locaties gaan op slot. Alleen de essen­tiële winkels en dienst­ver­leners mogen langer openblijven. In principe komen alle kerke­lijke activi­teiten na 17.00 uur stil te liggen. Alleen in dringende situaties - die ter beoor­deling van de kerkenraad zijn - is het mogelijk om met inacht­neming van alle basis­maat­re­gelen bij elkaar te komen.
Het CIO liet dinsdag­middag 30 november weten: 'Overigens blijft het mogelijk om dringende kerke­lijke verga­de­ringen en bijeen­komsten (zoals catechese), die niet kunnen worden uitge­steld of op andere wijze kunnen plaats­vinden, te houden. Hierbij dienen alle relevante regels (zoals 1,5 m afstand, basis­regels) in acht te worden genomen'.

 

eredienst

Zorg er als kerkenraad voor dat de laatste dienst om 17.00 uur is afgelopen of bied kerkdiensten na 17.00 uur alleen online aan. ‘De oproep om na vijf uur ’s middags geen kerke­lijke activi­teiten te organi­seren, moet in het licht gezien worden van de algemene regel om ’s avonds zoveel mogelijk contacten tussen mensen te voorkomen. En voor het overige blijft het advies om zo goed mogelijk te venti­leren, het liefst nog beter dan tot nu toe gebrui­kelijk.’ (bron: Refor­ma­to­risch Dagblad)

 

zoek alternatieven
  • Voor activi­teiten na 17:00 uur is het goed om te zoeken naar alternatieven.
  • Voor catechese is het te overwegen om die plaats te laten vinden tijdens de middag­dienst, die in de meeste kerken op zich al cateche­tisch van inhoud is. Wie weet, ziet u mogelijk­heden om de leerdienst en de catechese te integreren. Zie ook het artikel van de jeugd­bonden in de nieuws­brief van 30 november.
  • Laat jongeren merken dat de kerk hen niet zomaar laat vallen, nu er veel andere dingen voor hen niet doorgaan. Zoek voor het club- en vereni­gingswerk naar alter­na­tieve mogelijk­heden. Bijvoor­beeld op zondag tussen de diensten met een maaltijd. Ook blijft het mogelijk om thuis met vier mensen bij elkaar te komen. Wees creatief binnen de ruimte die er wel is. Zie ook de bijdrage van de jeugd­bonden in de nieuws­brief van 30 november.
  • Denk voor een alter­na­tieve vereni­gings­avond bijvoor­beeld aan een avond mantelzorg verlenen of op een andere manier onder­steuning bieden waar onder­steuning gebruikt kan worden. Dit binnen de basis­re­gel­geving van maximaal 1 bezoek per dag.

pastorale bezoeken

Ontvang maximaal 4 personen per dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.’ ‘Doe een zelftest voordat u op bezoek gaat of bezoek ontvangt.’ ‘Wees terug­houdend in de contacten tussen kinderen en 70-plussers.’ Deze adviezen raken de pastorale praktijk. Het belang van pastorale contacten is groot, juist in deze tijd. Tegelijk geldt: wees voorzichtig. Beperk bezoekwerk tot één bezoek per dag en maak ook meer gebruik van zelftesten. Uiteraard geldt ook hier, dat dringende zaken uitzon­de­ringen meebrengen. Neem in alles zorgvul­digheid in acht.

 

CIO

Het CIO heeft dinsdag 30 november een  advies gepubliceerd.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 26 november 2021, CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheidszaken)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email