Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

bezinningsdag over zending

Wat is zending voor jou? Dit voorjaar werden er in verschil­lende deputaat­schaps­com­missies gesprekken gevoerd over deze vraag. De uitkomst van die gesprekken werd besproken op een bezin­ningsdag van deputaten in Bunschoten. Er was geen vis die dag, maar wel werd de basis gelegd voor een nieuwe verwoording van de missie en visie van deputaten buiten­landse zending.


speerpunt onderwijs

Sinds lange tijd wordt er gewerkt met een speerpunt in het zendingswerk: onderwijs. In het deputa­ten­rapport aan de synode van 2007 werd dit speerpunt gefor­mu­leerd ‘om het zendingswerk beter herkenbaar te maken.’ Dit speerpunt is in Bunschoten weer eens tegen het licht gehouden:

  • We ontdekten dat het werk dat deputaten doen en steunen te verdelen is in werk dat we zelf doen en werk van (plaat­se­lijke) kerken dat we steunen.
  • Opvallend is dat veel van het werk dat zending steunt gericht is op ‘primair zendingswerk’: het in aanraking brengen van mensen met het Evangelie van Jezus Christus.
  • Op veel plaatsen is er sprake van verschil­lende vormen van onderwijs. Bijvoor­beeld een onder­wijs­con­fe­rentie in Siberië, de Bijbel­school in Mozam­bique, een laagdrem­pelige cursus voor predi­kanten in Burundi. Is onderwijs nu een speerpunt of kan al het zendingswerk op één of andere manier worden geschaard onder onderwijs?

Een nieuwe missie en visie zijn er nog niet. We hopen in de loop van het jaar de gesprekken hierover in de commissies en ook plenair voort te zetten. Wordt vervolgd dus.

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl