Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

bezoek tijdens de synode krijgt het druk

Eind januari komen er verte­gen­woor­digers van buiten­landse kerken naar Nederland om de synode  te bezoeken. Zending nodigde de verte­gen­woor­digers uit van kerken die voort­kwamen uit het werk van deputaten. Zij komen niet alleen in Nunspeet in de Oenen­burgkerk zitten, maar krijgen een druk programma voor de kiezen.

De synode van de CGK vergadert in januari weer verder. Er zijn verschil­lende belang­rijke zaken aan de orde. Het belang­rijkst is mogelijk wel de behan­deling op dinsdag 28 januari van het rapport van deputaten zending. Daarin gaat het (net als in het rapport van deputaten evange­li­satie) over de betrok­kenheid van de kerken bij Gods grote werk in de geschie­denis van deze wereld: de zending van zijn Zoon, Jezus Christus, die in Johannes 20:21 tegen de kerk zegt: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Bij de behan­deling van het rapport van zending zijn ook gasten uit Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Frankrijk en Spanje aanwezig. Zij zullen de synode toespreken, en zullen in de ruime week dat zij in Nederland zijn ook deelnemen aan een druk programma.

Er is contact met plaat­se­lijke kerken op de zondagen, er wordt een bezoek gebracht aan de synagoge te Elburg. Ook is er een seminar met studenten van de TUA die in juni deelnemen aan een ‘Summer­uni­versity’ op All Nations Christian College bij London. Met hen gaan ze in gesprek over kerk zijn in verschil­lende contexten. Ze zullen er ervaringen delen over de vraag hoe je bijvoor­beeld in een samen­leving die gedomi­neerd wordt door de Islam een wervende kerk kunt zijn.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl