1. naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechtspersoon (NB: de kerkordelijk juiste naam!);
  2. het RSIN- of fiscaal nummer;
  3. KvK nummer;
  4. contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres);
  5. bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden);
  6. het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk;
  7. het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de richtlijnen van deputaten financiële zaken (voor predikanten) en naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing);
  8. de doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting);
  9. een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands);
  10. een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar en voorgaand boekjaar. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting huidig boekjaar).

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige