De generale synode besloot in 2021 tot het in het leven roepen van een ‘Regiegroep crisis’.
Directe aanleiding daartoe was de coronacrisis. Onze kerken bleken niet goed voorbereid te
zijn op een landelijke crisis die ook het kerkelijke leven direct raakte.

Om te voorkomen dat bij een nieuwe zich voordoende crisis er onduidelijkheid zou zijn over
verantwoordelijkheden, is de door de generale synode benoemde regiegroep aan het werk
gegaan om een standaard protocol op te stellen. De opdracht die de synode aan de
regiegroep heeft gegeven luidt als volgt: ´een commissie van vijf mensen te benoemen die
mandaat krijgt om in gevallen van maatschappelijke crisis (zoals de coronacrisis) wegen te
wijzen in de communicatie met de kerken en de kerken te dienen met adequate adviezen
inzake de vraag hoe de plaatselijke kerken in een dergelijke situatie kunnen handelen’.

Met deze opdracht is de regiegroep aan het werk gegaan en heeft dit protocol opgesteld wat
als leidraad zal dienen bij een zich voordoende crisis. Uitgangspunt is een stroomschema
waarin stap voor de stap de uit te voeren activiteiten zijn opgenomen. Per stap is
opgenomen wat er ondernomen dient te worden, wie er verantwoordelijk is voor de
betreffende stap en wie de uitvoering voor zijn rekening neemt.

Alle mogelijk te betrekken organisaties, instanties, deputaatschappen, etc. zijn op de hoogte
van hun verantwoordelijkheden. Ook zijn contactpersonen en gegevens bekend. Jaarlijks zal
het protocol besproken en -indien nodig- geactualiseerd worden. Dit zowel wat het
stroomschema betreft als ook de namen en contactgegevens van te betrekken personen.

Dit protocol is opgesteld in de hoop het nooit nodig te hebben. Indien het wel nodig is, dan
kan het bijdragen aan het beter beheersen van crisissituaties.

Samenstelling

ds. P.D.J. Buijs

Lid

ds. H. Carlier

Lid

ds. J. Nutma

Lid

br. R. van Walsem

Lid

br. A. J. van der Wekken

Lid