Landelijk

Uiteraard kan eenheid niet door mensen gemaakt worden. Zij wordt door God gegeven. Het is belangrijk dat we dit erkennen en tegelijk dat we met onze broeders en zusters in andere kerkgemeenschappen in contact zijn.

Op landelijk niveau voert het deputaatschap gesprekken met vertegenwoordigers van kerken als de NGK, vGKN, DGK, GKN, HHK en Ger. Gem. Ook zijn er regelmatige ontmoetingen met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Doel van deze gesprekken is te komen tot wederzijds begrip en samenwerking en om te onderzoeken wat daarbij in de weg staat. Daarnaast participeert het deputaatschap in het zogenoemde 4-kerkenoverleg tussen PKN, NGK, vGKN en CGK.

Deputaten Eenheid hebben contact met de volgende kerken:

NGK | VGKN | PKN (GB) | Gereformeerde gemeenten | HHK | DGK/GKN

Plaatselijk

De plaatselijke situatie is heel onderscheiden. In veel gemeenten zijn intensieve contacten met zusterkerken. In een aantal gevallen leidt dit tot samenwerkingsgemeenten.

Het deputaatschap probeert het plaatselijk contact te stimuleren. Tevens adviseert het aan de samenwerkingsgemeenten via DOE (deputaten overleg eenheid). Hieraan nemen vertegenwoordigers van het deputaatschap Kerkorde en Kerkrecht, deputaten Eenheid en  de commissie Contact en Eenheid (NGK) deel.

Secretaris