De taken van deputaten kerkorde en kerkrecht bestaan uit:

  • het stimuleren van de kennis en de juiste toepassing van het kerkrecht door middel van toerustingsmateriaal en publicatie in de kerkelijke bladen;
  • het zich bezinnen op actuele kerkordelijke kwesties die om regelgeving in de kerkorde vragen;
  • het uitbrengen van kerkrechtelijk advies (zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend);
  • het verzorgen van de uitgave van de kerkorde.

Instanties op diverse terreinen

De synode 2013 gaf aan deputaten kerkorde en kerkrecht in relatie tot de vertrouwenscommissie de opdracht ‘hulp te bieden door middel van verwijzing naar instanties c.q. regelingen betreffende zaken als rechtspositie van predikanten en kerkelijk werkers, ziekmeldingen, bij- en nascholingsactiviteiten, maar ook op het gebied van rechten en plichten op financieel en juridisch gebied. Ook door middel van verwijzing naar instanties waar predikanten, kerkenraden en gemeenten terecht kunnen als er problemen of conflicten in een concrete probleemsituatie lijken te ontstaan behoren tot deze taak.

Consulent kerkrecht

De consulent kerkrecht is aangesteld om uitvoering te geven aan opdrachten die het deputaatschap van de generale synode gekregen heeft. Dat betekent in de praktijk veel studie, uitwerken van rapporten en geven van adviezen over bijvoorbeeld te volgen procedures of op het gebied van kerkelijk eenheid. Kerken kunnen de consulent benaderen met vragen op het terrein van kerkrecht.

Secretaris