Welke steun is er mogelijk?

Financiële steun is mogelijk voor gemeenten die niet zelf een predikant of kerkelijk werker kunnen betalen en/of niet de volledige omslag kerkelijke kassen kunnen opbrengen. Kerken kunnen een aanvraag indienen bij deputaten onderlinge bijstand en advies (OB&A).

Een bijdrage in de predikantskosten

Steun voor de predikantskosten zal niet meer bedragen dan het vastgestelde percentage, en is maximaal € 200 per (doop)lid en maximaal het werkelijke tekort.

  • Gemeenten met 50-99 leden kunnen in aanmerking komen voor steun voor een 0,5 fte predikant.
  • Gemeenten met 100-249 leden kunnen in aanmerking komen voor steun voor een 1,0 fte predikant.

Er wordt uiteraard gelet op de financiële aansluiting van de cijfers in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en de exploitatierekening. De formulieren voorzien hierin.

Traktement en vergoedingen van de predikant moeten voldoen aan de richtlijnen van Deputaten Financiële Zaken. De gemeente dient zelf minimaal € 275,- per lid op te brengen.

Restitutie bijdrage kerkelijke kassen

Aanvullend is er onder voorwaarden is een gedeeltelijke teruggave van de afgedragen minimumbijdragen kerkelijke kassen mogelijk, over de periode dat de predikant dat jaar in de gemeente werkzaam was. Dit bedrag is mede afhankelijk van het totale te kort.

Financiële steun aanvragen

Wat moet u doen?

Vóór 1 februari stuurt u het steunaanvraagformulier (gebruik formulier SAF) en de meerjaren onderhoudsplanningen van de eigen gebouwen (gebruik formulier MJOP) naar het secretariaat. Eén versie via de mail (secretaris.obena@cgk.nl) en één getekende versie per post.

De actuele formulieren voor een aanvraag tot financiële steun (formulier SAF en MJOP) worden eind van het kalenderjaar door deputaten Onderlinge Bijstand en Advies voor de kerken ter beschikking gesteld. Deze kunt u hieronder bekijken en downloaden.

Toelichting bij het invullen

Het Excelbestand bestaat uit zes tabbladen. Het eerste is een tabblad dat volledig ingevuld dient te worden. De overige vijf zijn toelichtingen bij het eerste. Wanneer u een oudere versie van Excel heeft, kunt u de tabbladen 2 tot en met 6 niet zien. Deze kunt u daarom hieronder bekijken en downloaden. In deze toelichtingen staat alle informatie die u nodig heeft bij het invullen van het steunaanvraagformulier.

Samenstelling

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris. Reacties bij voorkeur via e-mail.

O. Zuidema

Voorzitter moderamen

E.M. de Graaf

Penningmeester moderamen

P. Leeuwesteijn

Sectie bouwkunde

A. Donker

Sectie bouwkunde

C.W. van Oijen

Sectie bouwkunde

A.T. Boogert

Sectie financiën

M.J. den Hartog

Sectie financiën

G. Wolters

Sectie financiën