Toerusten

Het deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg rust kerkenraden, predikanten en werkers in de gezondheidszorg toe in de zorg voor mensen met (chronische) ziekten, psychiatrische aandoeningen en lichamelijke en of verstandelijke beperkingen. Daartoe worden er themadagen georganiseerd over pastoraal ethische onderwerpen.

Stimuleren

Daarnaast hebben deputaten de opdracht om contacten te onderhouden met pastorale werkers en geestelijke verzorgers in de gezondheidszorg om hen te stimuleren in hun werk. Hierbij wil men het werken in de gezondheidszorg vooral bij jongeren onder de aandacht brengen om hen te motiveren voor dit werk.

Dovenpastoraat

Een belangrijke plaats heeft het pastoraat onder onze dove broeders en zusters. Door deputaten is een predikant voor doven aangesteld, die vanuit deze kas wordt betaald.

Vakanties voor mensen met een zorgvraag

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg behoort ook de aandacht voor mensen met een handicap. De werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.

Contact met de overheid en instanties

Deputaten zijn vertegenwoordigd in de commissie Contact in Overheidszaken – gezondheidszorg (CIO-G). In deze commissie hebben verschillende kerken regelmatig overleg met de landelijke overheid over ontwikkelingen in de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg.

Deputaten zijn verder vertegenwoordigd in de Raad van Overleg Kerken en Eleos. Daarin hebben verschillende kerken die tot de achterban van Eleos behoren regelmatig overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht van Eleos.

Doorverwijzing naar andere organisaties

We verwijzen graag naar onderstaande organisaties die zorg bieden of toerusting geven op het terrein van de gezondheidszorg.

Organisaties voor christelijke GGZ

Eleos

Lees meer

Cruciaal

Lees meer

Gehandicaptenzorg

Dit Koningskind

Lees meer

Helpende Handen

Lees meer

Andere christelijke organisaties voor zorg en hulpverlening

De Lelie Zorggroep

(hieronder vallen onder andere Cruciaal, Agathos Thuiszorg en Curadomi)
Lees meer

Algemene informatie

Mijn Zorg

Uitgebreide informatie over het aanbod in christelijke zorg en vacatures in de zorg
Lees meer

Ondersteuning en advies

Lindeboom Instituut

Voor advies bij medisch-ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg
Lees meer

Samenstelling

Het deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg bestaat uit verschillende leden. Daarnaast onderhoudt het deputaatschap nauwe contacten met predikanten en met pastoraal werkers die werkzaam zijn in bijzondere situaties binnen de gezondheidszorg.

mw. E. Weide

Voorzitter

mw. J.M. Overeem-Prins

Renswoude

drs. C. Brouwer

Oud-Beijerland

drs. C. de Jong

Huizen