In opdracht van de generale synode participeert het deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg in het landelijk bestuur van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP is een interkerkelijke samenwerking van de PKN, CGK, NGK en GKv. De basis voor deze samenwerking ligt in Schrift en belijdenis.

Het werk gebeurt vanuit het verlangen om als dove en horende kerkleden samen kerk te zijn. Het doel is dat doven volwaardig kunnen participeren in de kerk.

Ons deputaatschap is verantwoordelijk voor de benoeming en begeleiding van een dovenpredikant.

Werkwijze

Het landelijk bestuur van het IDP bestaat uit afgevaardigden uit de deelnemende kerken. Onder het bestuur functioneren ook een aantal landelijke taakgroepen die het meeste uitvoerende werk doen.

Aan het IDP is een team van dovenpastores verbonden. Gemeenten die dove leden hebben kunnen een beroep doen op deze dovenpastores. Ook bij vragen over doofheid, slechthorendheid, etc. kunt u bij hen terecht.

Ieder van de dovenpastores heeft een deel van Nederland als werkgebied. In zijn werkgebied is iedere dovenpastor verantwoordelijk voor alle doven vanuit de verschillende kerken.

De dovenpastores zijn als adviseur betrokken bij de regionale Interkerkelijke Commissies voor het dovenpastoraat. Deze IC’s bestaan uit doven en horende leden van kerken in de regio.

Voor meer informatie over het IDP, de dovenpastores en de IC’s zie:

Wat kunt u als kerkenraad doen?

  • Zoek contact met ouders van dove kinderen en bespreek o.a. wat hun kind nodig heeft om volwaardig mee te kunnen in de gemeente.
  • Heb oog voor slechthorende en dove gemeenteleden en laat hen aangeven wat zij nodig hebben voor een goede communicatie.
  • Zorg dat er in de kerkzaal en in andere zalen een goede ringleiding is.
  • Schakel het dovenpastoraat in voor advies en begeleiding.
  • Schakel gemeenteleden die gebarentaalvaardig zijn in of biedt gemeenteleden een cursus gebarentaal aan.
  • Heb speciaal oog voor leden uit de doof-plus-plusgroep en zoek samen met hen naar een passende vorm van pastoraat en catechese.

Contactinformatie

Mail naar: dovenpastoraat@cgk.nl