De Stichting Nederlandse Zeemanscentrale (NZC) is de koepelorganisatie waarin diverse organisaties binnen het koopvaardijpastoraat, zoals dat vanuit de kerken wordt vormgegeven, samenwerken. De NZC is een stichting en heeft in de uitoefening van haar doelstelling de Bijbel als grondslag. Verder heeft de stichting als doel het behartigen en onderhouden van het geestelijke en sociale welzijn van zeevarenden, en voorts alles te doen hetgeen hiermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Nederlandse Zeemanscentrale

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Zeemanscentrale wordt gevormd door:

  • twee leden van de voormalige Vereniging Nederlandse Zeemanscentrale, c.q. de Stichting Van der Schalkfonds te Rotterdam;
  • drie leden van de PKN;
  • een lid te benoemen door deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland;
  • een lid van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam;
  • een lid van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen;
  • een lid van de Regionale Commissie Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond;
  • een lid van de Regionale Commissie Protestants Koopvaardijwerk IJmond.

Meer informatie over de NZC vindt u op hun eigen website.