Samen dragen

Wie christelijk-gereformeerd is, hoort bij een plaatselijke kerk. En helpt mee die kerk in stand te houden. Daarvoor is de vaste vrijwillige bijdrage. Een kerk kan niet bestaan zonder die financiële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ruim 180 christelijke gereformeerde kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden gemeenschappelijke dingen geregeld, zoals de pensioenvoorziening voor predikanten, de theologische universiteit, de organisatie van het werk van zending, diaconaat en evangelisatie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

Downloads

Kijk voor meer downloads op de pagina van deputaten financiële zaken.

Beleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken omschrijft in algemene zin de activiteiten die in de kerken plaatsvinden en de financiële verantwoordingen die daarmee samenhangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit beleidsplan heeft dus niet het karakter van een dictaat dat vanwege hiërarchische verhoudingen door de plaatselijke gemeenten dient te worden opgevolgd.

Anderzijds zullen alle plaatselijke gemeenten op grond van de onderschreven grondslag in overeenstemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofdlijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërarchische weg, maar wel langs de morele weg de plaatselijke gemeenten zal binden.

Minimumbijdragen 2024

De minimumbijdragen 2024 zijn vastgesteld door deputaten financiële zaken met mandaat verleend door de generale synode 2022.

Naam2023 (€)2024 (€)
Buitenlandse zending14,4314,43
Evangelisatie4,085,81
Varenden00
Diaconaat4,394,39
Kerk en Israël1,681,68
Kerkjeugd en onderwijs4,084,08
Onderlinge bijstand en advies1,782,61
Pastoraat gezondheidszorg1,511,83
Studiefonds00
TUA9,489,48
Emeritikas
   Pensioen31,0530
   AO-regeling (zat in  pensioen)06
Totaal72,4880,31
Bankgegevens

Rabobank Veenendaal | IBAN NL22 RABO 0365 1306 48 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK te Veenendaal