De taken van het steunpunt plaatselijke kerken zijn:

  • ondersteunen van (kleine) gemeenten en classis met specifieke expertise om kerkenraden te adviseren en scenario’s aan te reiken. De ondersteuning geschiedt op aanvraag van de betrokken gemeente en/of classis;
  • samen met alle betrokken deputaatschappen en commissies waar nodig voorstellen doen voor aangepast en/of nieuw beleid;
  • zorgen voor algemene voorlichting binnen ons kerkverband.

Vragen over de toekomst

Kleiner wordende gemeenten kunnen tegen onderwerpen en vragen aanlopen die het voortbestaan kwetsbaar maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gemeente in de toekomst niet over voldoende menskracht en financiën zal beschikken. Maar het kan ook gaan om de vraag: hoe als gemeente te dienen in Gods missie voor deze wereld? Onderwerpen die bij een plaatselijke gemeente langs kunnen komen zijn onder andere:

  • opstellen van een visie voor de toekomst;
  • invulling van de ambten;
  • behoefte aan een voorganger;
  • transitie naar een missionaire gemeente;
  • samenwerking binnen CGK verband of daarbuiten.

Ondersteuning met kennis en advies

Wij kunnen ons voorstellen dat u als (kleine) gemeente of classis af en toe behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen die zich bij u voordoen. De generale synode 2019-2022 heeft daarom een landelijk steunpunt ingericht dat kleine gemeenten en classes desgevraagd ondersteunt met specifieke kennis, advies en/of mogelijke scenario’s.

Netwerken

Het steunpunt plaatselijke kerken (SPK) bestaat uit afgevaardigden van deputaten evangelisatiediaconaatkerkorde en kerkrechtonderlinge bijstand en advies en van de commissie heroriëntatie kerkverband.

Het ingerichte steunpunt is een centraal knooppunt waar vragen vanuit de gemeenten en/of classes binnenkomen. Het steunpunt doet een eerste intake en geeft op basis hiervan een advies voor een eventueel vervolgtraject. Het steunpunt beschikt over een netwerk dat ingeschakeld kan worden om kerkenraden en/of classes bij hun specifieke vraagstelling te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren.

Contact

U kunt het steunpunt plaatselijke kerken bereiken (bij voorkeur) via het emailadres.